பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆக்கும.தனத்துச் சொற்பொழிவுகன்

இக். தம், கல்வி கலேவலுடன் சிடி காாணவகை டில்.ஊடுதலாம். செய்தல், தலைவன் பிரிவாற்ருது இான் லசம், மக்கள தி அகப்பொருள் வாழ்வில் இயல்பாக ஓம் இத்திறங்களேயெல்லாம் இங்கனம் வான் முறை Fடு பகுத்திக் குறியீடு செய்த பண்டையோர் துண்மதித்

iன எண்ணென்று வியப்பது !

மக்களது அகவொழுக்கமாகிய குறிஞ்சி முதலிய வைத்திற்கும் இங்ான ம் பெயர் வந்தது கிலத்தின் சைக் கொண்டேயாம். கிகின என்னும் புெர் குடிஅம, முக்கம்-முகவிடி-டிபொருள் குறிக்கும்-ஒரு இக் கிலத்தின் பெயர்கள் அவ்வவ் கிலசத

ன் ஒழுக்கத்திற்கும் ஆன த ஆகுபெயரின் பார்பம்ே. க் குதிஞ்சி முதலிய இத்தினைப் பெயர்கள் கிலத்தி 畿證了密 ஆகுபெயராய் வந்ததென்று கொள்ளாது இவ் மூக்கத்திற்கும் தனியாக உரித்த இப்பெயர் என்பர், குர்க்கேணியர். அதற்கு அவர் முல்லை சான்ற முல்லையம் " ஆகும் சான்ற மருதத் தண்ப&ண” முதலிய பண் பல்கிடுக்களின் வழங்கும் வழக்குகனே எடுத்தின் இவன். (இவ்வடிகளில் வரும் முல்கல்யும், மருதமும் டியும்சைமுமேயாம்.)iசனவியல் உரைகாசர் இதனிலும் ய்க் ஜூஞ்சி முதலிய ஒழுக்கத்தின் பெயரே கிலத்

ஆதித்து என்பர். மணத்தலும், இருக்கலும், பிரிதி , ஊடலும், இாக்கலுமாகிய இவ்வைன்தினே ஒழுக் கண் முறையே குறிஞ்சி முல்லை பாலை மருதம் செய்தல் திய விக்க்களிலேயே சிகழ்வன எனக் குறியீடு செய்யின், வ பீத கிலங்களுள் கிழைா எனபது பெறப்படும் ன்றே: இவை இங்கனம் குறித்த கிலங்கனினன் றிப் .94 துேக்களுள்ளும் விகழ்தல் கண்கூடாமன்றே? இல்னைக் ப்பவுக் இவ்வசையதை பொருத்துமாறென்னம், கன் இவை பிற விலங்களுள்ளும் கிகழசவென்பது மூேக்கருத்தன் மு: அக்தக்க அகப்பொருன் ஒழுக்கக் க்குகின் சூழ்கிலேகளும், சுற்றச்சார்புகளும் இங்குகி தித்த குறிஞ்சி முதலிய விலங்களில் இயற்கைண்க்