பக்கம்:கணிப்பொறி அகராதி.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
ass
att
21

சாப்ட் நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.

assembler-
கோவையாக்கி:
மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பு நிகழ்நிரல். கோவை மொழி நிகழ்நிரலை எந்திர மொழியாக்குவது.

assembly language-
கோவைமொழி:
இதில் நினைவுக் குறிப்பு முறை பயன்படுத்தப் படுகிறது. சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணுவதற்குரிய நிகழ்நிரல் களை அமைக்க இக்குறி முறை கள் பயன்படும்.
A,B என்னும் இரு எண்களைக் கூட்டுவதற்குரிய நிகழ்நிரல் பின்வருமாறு:
நிகழ்நிரல் வண்ணனை குறிமுறை
Aஐப்படி Aமதிப்பு படிக்கப்படுகிறது.
Bஐச்சேர் Aயுடன்Bஇன்மதிப்புசேர்க்கப்படுகிறது.
Cஐச்சேமி C இல் விளைபயன் சேமிக்கப்படுகிறது.
Cஐ அச்சிடு சி.இல் விளைபயன் அச்சிடப்படுகிறது.
நிறுத்து செயலை முடி.

assign clause-
ஒதுக்கு உட்பிரிவு:உட்பிரிவுகளில் ஒரு வகை

assignment operator-
ஒதுக்கு செயலி:சி மொழியிலுள்ள இன்றியமையாச் செயலி, எ-டு சமக்குறி = இதற்குரிய படிவமைப்பு. மாறி = கோவை

associative memory-A data storage device.
இயைபு நினைவுகம்:ஒரு தகவல் சேமிப்புக் கருவியமைப்பு.

associative processor-A digital computer
இயைபு முறையாக்கி:ஓர் எண்ணிலக்கக் கணிப்பொறி.

asynchronous computer-
ஒத்திசையாக் கணிப்பொறி:இதில் ஒவ்வொரு தகவலுக்கும் தொடங்கு பிட்டும் முடியும் பிட்டும் தேவை. குறிகை முதன்மைக் கடிகையிலிருந்து வருவதில்லை.

asynchronous data-
ஒத்திசையாத் தகவல்:தகவல் ஒழுங்கற்ற இடைவெளிகள் செல்லுமாறு அமையும்.

attack director-An electro mechanical analogue computer.
தாக்குஇயக்கி:மின் எந்திர முறையில் இயங்கும் ஒப்பு மைக் கணிப்பொறி,

attenuation equalizer-A corrective network.
செறிவொடுங்குசமனாக்கி:ஒரு திருத்தும் வலையமைவு.

attribute-A data item having extra information about a variable: eg action attribute. This information modifies the function of the tag.