பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


74 கலீலியோவின்

23. ஊசல் தத்துவத்தின் கணித வரலாறுகள்

கலீலியோ முதன்முதலாக பைசா நகரத்துக் கோபுர தேவாலயத்தில் ஏற்றி வைத்த தீபத்தைத் தன் கைகாை லேயே இருத்து வேகமாக ஊசலாட விட்டார் அல்லவா? அந்த ஊசலாட்டத்திலே கலீலியோ கண்ட உட் பொருள் தத்துவத்தை விஞ்ஞானகணிதப்படி அவர் கணக்கிட்டுக் காட்டி முழுவிவரம் வருமாறு: • * . . .

முதுக்கில்லாத, நீட்சியில்லாத நூவில் ஒரு முனையில் கட்டித் தொங்கவிடப்பட்ட பளுவான குண்டுக்குத் தனி ஊசல் என்ற பெயர். ஒரு தக்கையை இரண்டாகப் பினத்து அதில் நூலைதுழைத்துத் தக்கையை இறுக்க வேண்டும். தக்கையின் கீழே உள்ள புள்ளிக்கு தொங்கும்தான்்i tentre cf suspension starp Guitis?. 2sgså Geselgisi eolausiųstafàgs sysosos já strawið Centre of Oscilation என்து கெயர். > * ஊசல் கீனத்தின் இலக்கணம்: . - .

தொங்குதான்த்திற்கும், அலைவுத்தான்த்திற்னும் இடையிலுள்ள தூரம் ஊசலின் நீளமாகும். Yவிக்கின் AMPLITUDE இலக்கணம். - - தொங்கும் நிலையிலிருந்து ஒருபக்கம் செல்லும் அதிக தாசத்திற்கு வீச்சு என்று பெயர். . - ஆட்டத்தின் w:BARAT10A இலக்கணம்: .

ஒர் ஊசல் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து எதிர்ப்பக்கத்திற்குச் செல்வதற்கு ஆட்டம் என்று பெயர். - அவுை கேரம் 0scடLATION: இலக்கணம்:

ஒா ஊசல் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து எதிர்ப்பக்கம் :ென்று திரும்புவதற்கு அலைவு என்று பெயர். . siasasi darib PERioD: - . " .

ஒர் ஊசல் ஓர் அலைவிற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் அான்த்தை அலைவு தேரம் ஏன்பர்,