பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


mufto 1,9@s@> ||qoqa ugoqøỰ orig) rm nog sĩ | uri uo gj qarī rm isso · @ * -ae ||41 Juo ga ra o un · · · · · · Rog) 1ł, iż-ɑr ș'uqig)(3)她*\#} || Ja so o ujo qira toga o@).url @ urīg) gosto qørīIĜlo ogo($ Rog) 1999.uo :·#1.11a907 41@@g) „ “ : | 199109@@g)ąf@Ġ :1995 g)gjasisi @g): „. “ ! (?)(5ąĵo aŭ «» ',q} - oHugo so svog) --Tlogo - sono - g - • • | Ijo į ; unio ĝių - : I1109 41 uso uga - urīga uso ự* - * : qı sĩ (fi) oss? - 41no · @g) · · · @ -1ņosfī) ao se • • • | uri so gj qi - $ | uri di so uisoq, r - uri ri uno - • * -ae os@5 logo e - ' ' ' ; mo&qođỉ - o se legge uș - - - egy | uri di use vi - uri sotsi uori qi - s uri uogi ungo - go ra 497&suo? :o - • * fnog uog - o ? q. 16ē - 19q1 as up - - | uri so giwo - o ĝi i so o uri - Ģ Ģ Ģggae-, ajo įggio - , :