பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Ø .ெ காடு ைம ப் ப .ெ க் கி ய க ம் கு அ ள .ே .A. ஜனங்கள் மிருகத்தைப் பார்க்கிலும் கேவலமாக கடக்கப் பட்டார்கள். அவர்களுக்கு உரிமையே கிடை யா_ பிரபுக்களுடைய அச்கிரமங்களுக்கு எதிராக அவர்களுக்க, கிே கிடைப்பதே இல்லை. முறை தவறிய பிரபுவைசி. கொன்று தாங்கள் துக்கில் ம வதைத் தவிர அவர்களுக்கு, வேறு வழியில்லை. இப்படித்தவித்துவங்க கணங்கஆகி.மு. கங்களையும் பிடக்களேயம்டதவிகடிம உப்பாவிக்கும்.அம். ஏற்படப் போதி கென்டில் எவ்வளவு உக்கோடிைடம் இருக்கும் சட்டம் நடைமுறையில் எப்படி இருக்க பாழுதிலும், பெயரளவிலாவது அது பி. பு ைக் கு ம் குடியானவனுக்கும் சமத்துவம் கொடுப்பதாய் வாக்களிக் தது இடஇயின்டின் உமக்கும்டபஊத்து ஊக்கும் வித்தியாதமில்லே உன் ஆறு. இத்துடஊக்கு உசி பத்தைப் பெய். இ ைக நாம் இப்பொழுது அறிக்கிருக் கிருேம். ஆனல் அக் காலக்கில் இது ஒரு முன்னேற்." மாய்க் கருதப்பட்டது. ஜனங்கள், புரட்சியிலே கங்களு டைய சக்திகளைச் செலவழித்துவிட்டுக் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அவர்களுடைய கலேவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே நிலையான சட்டம் செய்யப்படு மென்.ணு உறுதிகூறியதால், அதற்குச் சம்மதித்துவிட்டனர். சட்டமென்னும் நகக்கடியைப் பூட்டுவதற்கு அவரகள் களிப்புடன் கழுத்தை நீட்டினர்கள். இதனுல் பிரபுக்க ளுடைய கொடுமைகளுக்குத் கப்பிவிடலாம் என்பகே அவர்களது சம்பிக்கை. 19ம் நூற்ருண்டு முழுவதையும் ப. சி. ம. :வி வ o ( பிறருடை II_/ உழைப்பால் பிழைக்கி, வர்கள . ) , வகுப்பார்களுடைய காலமென்.) குறிப்பி, லாம். அவா சுய

  • i: *