பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


7 தன்மையும், அதை அமல் செய்கிறவர்கள் அகை எவ்வளவு இழிவுபடுத்துகிருர்கள் என்பதம் செப்திகள் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. எனினும் பிரசாயம் கின்றபாடில்லே. ச ட் - க் தி. ற் கு அடிமைப்படுகலே == # - r ... . - ------- h - - רישי. கல்லொழுக்கமென். கருதப்படுகிறது. சடடம இழிவாக H i. * z-, o " - = s # s # அமல் செய்யப்படுவதின் காரணம் அந்தச் சட்டத்திலேயே அடங்கியிருக்கின்றது. அங்க இழிவைத் துடைப்பக ற்காக முன்வரும் ஒவ்வொரு புரட்சிக்காரனும் கன் வாலிபத்தில் சட் க்கைப் பாதுகாக்கே வங்கிருக்கிருன். கலைகளும், விஞ்ஞான சாஸ்திரமும் சட்டத்தை கிலே நாட்ட ஒத்து ஊதுகின்றன. சட்டத்தைப் பாதுகாக்க வீரர்களைப்பற்றியே சிற்பி சிலை சமைக்கிருன், சைக்திரிகன் சித்திரம் வரை கிருன், பாணன் பாடுகிருன். சட்டத்திற்குக் கோயில்கள் கட்டப்பட்டு அது ஒரு தேவதையைப்போல் வணங்கப்படுகிறது. புரட்சிக்காரர்கள் எந்த ஸ்தாபனங் களையும் ஆவேசத்துடன் அழித்தபோதிலும்,சட்ட தேவதை யின் பூசாரிகள்மேல் மட்டும் கை வைக்கக் கூசுகிரு.ர்கள். அவர்கள் தங்களுடைய அழித்தல் வேலையையும் சட் ii) ேைலயே உயர்வான காய்ச் செய்து கொள்ளுகிருர்கள். - பழைய காலத்தில் கற்சிலைகளின் முன்னல் பளிகi பன் பலியிடப்பட்டு வந்தார்கள். அக்காலத்து மூட வங்கள் சிலைகளைக் கொட்டால் கங் க ள் கலையில் இடி.வி.பு . . . மென்று பயந்தார்கள். இப்பொழுது அந்தக் கir'ப' ஸ்தானத்தில் ச ட் ட ம் ஏற்பட்டுப் . கொண்டி ருக்கிறது.ஒரே குழப் பமாகப் ல fl/).." . . ப கிற்கும் சட்டம் ந ம க் கு எங்கிருந்து வந்து. ப. . காலத்து அடிமைத்தனம், கிலக்கோடு .ே அடி பய