பக்கம்:சூர்ய நமஸ்காரம், 1928.pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

21. ఓం హ్రూం హోం హ్రాం హ్రః ఉదగాదయమాదితో విశ్వేనసహసా సహ ద్విషంతం మహ్యం రంధయః మో అహం ద్విష తే రథం హ్రూం హైం హ్రం హ్రః ఓం ఆదిత్య సవిత్రర్క భాస్క రేభ్యోనమః 22-29. ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హైం బ్రాంహ్రః హం హ్రీం హ్రూం హైం హ్రీం హ్రః ఉద్యన్నద్యమిత్ర మహ ఆరోహన్నుత్తరాందివం హృద్రోగం మమసూ ర్యహరి మాణంచనాశయ శుకేషు మే హరిమాణం రోపణా కాసు దధృసి అథోహారిద్ర వేషు మె హరిమా ణు నిదధృసి|| ఉదగాదయమాదిత్యోవి శ్వేన సహసా సహ ద్విషంతం మహ్యం కంధయ మో అహం ద్విష తెరథం|| హోం హ్రీం హ్రూం హైం బ్రాంహ్రః హ్రాం హ్రీం హ్రూం హైంహం హ్రః ఓం మిత్ర రవి సూర్యభానుఖగ పూష హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవిత్రర్క భాస్క రేభ్యోనమః || ఇతి త్రి!!! ఓం సవిత్రే సూర్యనారాయణాయనమః అది త్యస్యనమస్కా రాక్ యేకుర్వంతి ది నెదినే | జన్మాంతర సహసేషు దారిద్ర్యం నోపజాయతే|| 1 || నమోధర్మవిధానాయ నమ సైకృతసాక్షిణ | నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ భాస్కరాయన మోనమః అనేన త్రృచకల్ప సూర్యనమస్కా రాజ్యకర్మణా భగవా శ్రీ సవితృనామకః సూర్యనారాయణః ప్రీయ తామ్ | అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి వినాశనమ్ | సూర్య పాదోదకం తీర్ధం జర ధార యామ్యహమ్ | ఇతి తీర్థం గృహీత్వా ఆచనమనం కుర్యాత్ సంపూర్ణమ్. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.