பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/385

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொல்காப்பியம் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

சிறந்த சீர்த்தி * * மண்ணுமங்கலம் மண்ணுமங்கலம் குடைநிழல் மரபு குடை மங்கலம் வாள் மங்கலம் வாண்மங்கலம் மன்னெயிலழித்த மண்ணு

மங்கலம் பரிசில் கடைஇய கடைக்

கூட்டுநிலை வாயினிலை இருவகை (பரிசில்) விடை பரிசினிலை. பரிசில் விடை நாள், புள் பிறவற்றின் நிமித்தமும் காலங்கண்ணிய

ஒம்படை ஒம்படை

காமப்பகுதி கள்ளும் வரையார் கடவுள்மாட்டு கடவுட் பெண்டிர்

நயந்த பக்கம்

ஏனோர் பாங்கினும் கடவுள் மாட்டு மானிடப்

பெண்டிர் நயந்தபக்கம்

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் குழவிக்கட்டோன்றிய

காமப்பகுதி ஊரொடு தோற்றமுரித்தென

மொழிப வழக்கொடு சிவணிய ஊரின்கண் டோன்றிய

&\{{o},535) is \{I}sroof காமப்பகுதி

மெய்ப்பெயர் மருங்கின்

வைத்தனர் வழியே.