பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/392

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


qøgsgis)(n -īgsfĜdrı (ç9Ż qi@H) qosmtrafąjąoorgsg)n(o)

(@, urīgiấiri) seisoissoraĵon logo pagsrig

(@), i uraqafiri quos uogo ip@uriogrŵrroy முகுழவி இங்

qarī£ © Ęrn une 1,9 uogo muasqfiņoos o ș4/5

IỆș4ırmrag) ugoqørı sĩ gì đişe ya uo urte

(6zo qia’sı) Isogolpo 6)ąogo(); IỆș um q2 Isfıçılī£ சிம99-கு đi@ @s qornaegons

时遇七颂aIO trig) smiraoqgo oogiaj gmų99gj quae Ệrısı999 osi 11@

(1 92 quas H) uso igorn a9cd9cf)%) ugf 1991,91||907aïwr logo? igorio

(6) z-graffi) ogoffeg sog)?(g) 1ș9ĝđī) urie) qi@são

(ZI ĶĒuraso-urilogeresoj gorms? aocpeligi

(os souries-1/rudgøreso) spaľąf 109o (9) uso

(6 · Nourie-urilogereso) solo 4.gs 6.) ufisoï

(8 Nourno-uruņottoo) ĝis 1970) soņilosomologi

(6 googido-urilogereso) 4/feaïwr 1909-195ırımtı.)at

(9 @ 09ĝiso-liri opereg)) Jurig)ņırmoso ($4,95īņ dự9-æ

9匈09

~7 worl74.gs

Iļolog)ąguo

e37a uso

©77 um 1909-1957

qossfigo?

spī£§ņ utto 1,9 usto

  • 6 s

’8 {

‘ALI

  • 9||
  • ÇI;
  • s; }
  • * ing; buri唯恕réf避

准Fh仁9磅砲砲塔H领喀间

quae ffigursố

  1. fnrıs), go £

ugo 19 Iraq, sso