பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/398

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(@77. urīgiốfir1) Đ09ụłađi@ļūsā

(quo? 119,91,9@tırı soyqı@rı(g))

(§ 49.U?--Tlusog)ąoujo? Trabeg) ĶĒgisse quoqĒģī) (fi)

(?«» uso uso uso@qo uso-saog) sẽgrg/se, qoỹ sẽ đì)‚f)

(đạo@sť urn 4/g)??) Įstnoge @fegyrn utrie)

și rně s pri saorenos

fø9ųıfı (fo@ąsi, ��Dag) offqi qraqp-Tę

(qopløsø1,9%) uri(c)qi@ro) ąjįsilsēds)@ro@url(c) qïsođòrmo-agotoj

Qïsmu@4/fm @ogy

(497 uog)ąosnio 6)--angga’sı qif@ 139070) logo dająffi) (49 uso@psnio · @, ingga’sı qioș1190,949@lurilogio)rno) souđiņos@ới) uoso)

(@通s’dogolonio-No-zraeg șass7 ··ńcogs urn pg)ęgày Isoorĝis 4rm 1@1999) (ųolog)osnio · @ Zangựas H quo? uoso qo@afri@qrqsbrie) uş9@ (g)riņķī ao@ori

(IỆsēriņasqľ,Ēri) (ĉoogs um 4g)ęgỹy 4IrnogoqïregƆŋ ŋgʊ

淮rng9蹟暗杠49的电闻 ~ km%射 :

(ÇÕ@gossi-a-siringøreso)) riqirmssooja? o.roof)ogao uso

(6s@@osofi-a-uralopereso)) qo@gas)1990lığ907@o

(£@gossi-a-unugotos@) qasē 1911o077 u 1999 urte

(Ċ ogoff-G-urilogo foto)) Isorogoro sole) so govornings (g)

(101 @(possi-G-trrisporteto) たトおらお9%§ 1099oqsman

q11,9 #fìgi lietoj

!rnrıs) rraff «osso

fø41&f) rms@qřof)

q7oornør og 997ự009 so

19.Loog), 7.1/1999.urto

1911,9:11/gl-109@

qifte fiorgirmyn-Tegeri qęsmaeg)? 4J u tagorag) oor 1@fio

  • 3

1ço 19 wriae so