பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/402

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


69&oqosố qø-Tluri

(Z9ɛI @zid@șațH) với 1090) uñgysmrtegó í 06Z qu'affa) Gumiļos șgąfresố

(g ), quařH) sg) u.11 urte utri (ç0ç qiaĚH) IỆrto(?)Ųg països qiaoğ (z8 (Rīąstojn) qľsmongo@reysgogoń

(0,6% I~* *ųolloooofi) (6):ang@ash) o aerugfish@qi

(68ỆI

49 logosodi) (G)-ri ngựas Hy qırogoo qoynię

(@"Turīņī£.6 ur) @@qig) aïlț9.Jos@so

(081 q1(īsı) qi@o@uolo) souriņings (06z qīqītā) guraços $3@sites (#7 quasqa (gotgou? ©77.65șaïH ‘qogue se 194) ura@qi@rı(g)) uđĩ1990) unngjomnoso)

(ç0ç qiaffT) :pası gıdeği (662 qias F) ğ IIĞg 油99R9验确湖母n {{Lz qīqī‘H ) og).ư đ urte ugi 1,299 do sprø@s@gørı

€). Normgyogo Nornogo (§ 1 qafasi spørge urm @-II.Ugợaffı ogroșiloso 1,9%) un@qrqòrig)) @șuraï qř usē Ģ urmaeg;

(Zs rooqis-uringereso) IỮųootņIQ)? IỆąīņuo

{08s quaĵH) @@@@uoc.) sourira diği

(gog qia’sı) sortog) gợassa qigogi

„urmgooooo @ urmeggoooo

quo pri ng Ho 4ırwasco@ 4ires)();

goɖogiqsujo

அமுதுமஇைல்

gogogi swego urm

给 tf్క

  • Z
  1. ırhể sụn gạciterae
  1. rnjooɗoț¢ £1totoșas

quero sofiqi (leģ

și nrro) iĝas troff

Isso so wnęề sứ