பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/410

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(unbọoftoeg)sēs.fíur.) „gegnsfi No úrsgøs

í LZɛ quaĵo) *にQAQ」s ggs

(ou, qa’sı) si u-7 uolg) Norņilosofio

(zgg ung’H)

{{#Z ựrts -muog)ąoujo (siglog) fløsgø.0%)ę įrafgysgosi (qnoqpisose ises) tirrega@rie)) --ı topo utolo)ņ119°? sĩ ŋomɔɔ

și inės ir į apie ho

(£ '(?)-1.11@@@H) 1ņosnofi IIĞ đfogos?

(19 qi@H) 199Ųī Haquidog) osaga 119° (Ło ç qitū’H) fouraïsïau? [ĵ@19

(§ 6 quaïti) IỆĝiųopomgo sa regjiso($ (60ɛ qiqjfr ) rmoweg@sofi) fiqi@Ġ 【g7湖4.Ur) rņigo)? utsøoff sĩ ŋos@

( 1 Lg qadīs sa) 1991go+T-Tlusog) spītīąsųjeo (zs que o sg)-rings affı

‘quo? (1959 isos) urreyq@pme}}

--Tlogo uolgotņi uo!o sĩ ŋortese)

  1. mựcossos » Irog, so

(/zg qia’sı) f@luaĵ’RĒ uso offs):

(i LL 1,90(9) 199ựa 1990-949 go 1990ft) 1990-91ņ919 (L8 qi&Īsā) uş997 fiqi.tsaeg) of quos?

(ç6 qiaľł7) 1$ĝigonorn&o 57 nəĝiso($)

(g o oposuurto · rg@) Joe ɖo ugovog) qe gros? no

q; 1,9 e fiqi 119ố

Įrnrı oy sa as cre is

qȚoțora ingo udøąørt» oooođi urte unoqpH · Z.

qøa også: quorțiu/@ togoragi@fo og

qoftog) qi&tại trg og origią)rieš og

respons@sopaj gjugog. */

1çe ıs sırığı,