பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/412

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(I ‘llosofī)', ' igas@) șujas uogođì)ế3

(I 1909 seg o useas'?) 41 u os@11 limaeusgeș

(1 giařH ·lį9aĵo) goɖ9 100.ljaŕ: rgrafio

z gido usporteso)1ļ9a7@) soos Røsg) aeqørnrı(g)ra

(8 søgns assi spaľØ)

10909071ņoasa

(9 ftos@gi pass@)

soņi otɔ ŋoono

(9 spas@)( ! quospåfƆƐ ĝis soos muressurie)1ļ9a7@) qisop@ě3

· çz 1ț9a7@)(Efe母己內 qþająfutbolijos googiố?1țeaĵo))on og gồē3

(19 I tseaĵo) ? uař Joșđĩ)&

( 10Z 149 años@y 411/bo).ố urmsegeseg

{{8} (seos@} (949199 uafvoglaslo

(ZŁ I Isoaf'?) ($oorlog) (8)ruņotura

(8! ! • 1,9a7?) 4,8|osm=e&)uşoarae qarısıđùŲ» qiospđĩ)ổ

(9Z I tseas'?) q7ogougao Hiawo@ēở

groox off uoffi) igo

qī£?rnuco gogoş

origen soorņasH

gioco dopogrzog,

uicto ao gogostos@gt

of{u(Of})

Jage -1 &&fi)?op-ıło

d7&9f副49塔

șī£șoợđòếg wiwe-i-zio’8 s

ș urm&ae uri șasions

! rngeorg og i 1rogę,

gì so sofią, wieġ

+rurse, «esso legs is unqolae