பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/416

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1.7.199&oluaĵąřs) og 1991npo logo.H. "T":irisig)no sg) url(g)

(a>09-1/07 rmųjų5‰) #959 físio 41,9 usił

(OZ9z gogogi.usĒĶī£ ) ĝșųogol, qisījąf-ı-ās (g6i quas fī ; sg)gsięg uzoqorı

{OI 5 49@@) șo@@@ @ qs.goog) logoro {qopulouse wyggð uri(c)qī£)rne)) Įrmiĝif) qirmaetạo số

1.119.909 uafqī£) og scoaegs iego H.

-17.Trasa@no (so)uraso)

(obzqıa, Fr) og 0& § 10909@ (gosố

(g61 giữH) Ĵg)ğaço uso qọrī

Ç99-qıaĵH rmsjø@o iĝis)ęgigirniri

(90's go@luso-uriloportog)) qť utoaftos@a fhoặ

(ç I (84?) uso-urilogosto (g)} In 17.11 (Tarnowogs

(g6s qu'affa) riggs issoufoqørı sg)g(1991, qørı

(ç9ç quash) ாருகுகிஓடு எதுைருை

1,9 ces oặigo? no

(§ 1 0709-1øofesso-Fassa) qi??? so se 1,9@ url(g)aigÐrı(g) ; grūgštfi) įstīılı9&oÜĞ (os osmaenwrig, o qøass@y ự9%) reto) qTq7 uso

(39€ 1,9 año) įstos@roc) qiqi uga

qnoqorısım 19rag) rns, qılırmg) lorig) !! Uloog)sogo.H. ***

quasqa qhhh-irdī) IỆsẽssig logost o £

ontoosofi)

most-I uso ?@?.41 11@g) 呜gf岛史上瑜心吗??z

u gos@rn(g) fmlgiqsujos@ająťou? iņs)aĵąsujon. 's

g@luo

qø unoșĝfai uso '91

qurneğnırı sæleros

  1. ingsodo o șae look!!!?!!?

q11,9 % figuussé,

  1. rnrıɛ, ŋa, asso 龄*

uqo is u ri që soff