பக்கம்:நூறாசிரியம்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

41


வழுக்கிலா முறை பிறழ்விலது- மேலேறுதல் இல்லாவிடத்தும் கீழ்ச்சறுக்குதல் இல்லாவொரு நிலைக்கு ஊற்றுக்கோலாக நிற்கும் நெறிமுறையில் பிறழ்ச்சி இலது.

உழைப்பு -உடல் வருத்தம், வருந்துதல் என்னும் பொருளடியாகப் பிறந்து அவ்வருத்தம் செய்யும் உடல் முயற்சியைக் குறிக்கும் பிற்காலச் சொல்.

உள்ளம் தமிழின்பத்துத் தலைப்படின் ஒர் இழைதானும் புறம் செல்லாது. அவ்வுணர்விலேயே நிலைபெறும் என்பதால் உள்ளத்து ஊன்றி ஓர் இழைபுறஞ் செல்லா நிலை பொருந்துதல் எனப் பெற்றது. அவ்வாறு பொருந்திய விடத்து, இழிவான வழிகளில் ஈட்டப்பெறும் பொருளுக்குப் பழிகண்டு விலக்கும் பான்மை பெறுதலின், இழிவழிப் பொருட்குப் பழி காண்டது எனலாயிற்று.

இழிதல்- மேல்நின்று கீழிறங்குதல். உயர்வான நிலையினின்று உள்ளத்தைக் கீழ்நிலைக்குத் தாழ்த்துதலால் இழி பொருள் எனப்பெற்றது.

காதலன்பு உளத்தை இறுகப் பற்றுதலின் காதற் பூண் எனப்பெற்றது. கடுகிழை-கடுகத்துணை இழை, ஆதுணை ஆகியதுணை, வினைத்தொகை-மனைவி, புரத்தல்- பராமரித்தல், காத்தல்.

குடும்பு-குடும்பம். குழும்பு என்ற சொல்வேர் அடியாகப் பிறந்த சொல். கலவு-குலவு-குழவு-குழம்பு குழும்பு-குடும்பு குடி என் பெயரடியாகப் பிறந்த சொல் எனினும் வழுவின்றாம்.

பீறல் -கிழிந்த துணி கந்தை.

நிரப்பு - சான்றோர் வறுமை- விளக்கம் முற்கூறப் பெற்றது.

உடலையும், எலும்பையும் தொளைத்து ஊடுருவிச்செல்வதுபோலும் குளிர்ந்த வாடைக் காற்றாகையால் தொளை வாடை எனப்பெற்றது. இனி அது நீடுதல் பற்றி நெடுந்தொளை வாடை எனப்பெற்றது.

நேர்த்து- நேரது சமமானது.

நளிர்குளிர்- நள்ளென் அடியாகப் பிறந்த சொல்.

நள் - நெருக்கம், செறிவு உடல் குளிரால் நெருக்கமுறுதல் பற்றி நளி என்பது குளிர்மையைக் குறிக்கும். அணுக்கள் சூட்டால் விரிவடைதலும், குளிரால் நெருக்கமுறுதலும் ஆகிய இன்றைய வேதியல் அறிவுக்கும் பொருத்தமாக இச்சொல் அற்றைக்காலத் தமிழ் மொழியில் பொருள் பொதி சொல்லாக அமைந்திருத்தல் காண்க. நள்+து-நடு-நடுக்கம்: அணுக்கள் நெருக்க முறுதலால் ஏற்படும் அலைவு நள்+பு- நட்பு:உயிர் நெறுக்கமுறுதல்.

முயக்கம் - சேரத் தழுவுதல்,