பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


**を**る姿や************* %※る*****や●**** ****** & & * 3. 3. * & * § 3. 3. • శe • - - - 参 - & 领 3. ஒடத்தின் பாய்மரத்திலே விரிந்து கின்ற : .ே பாய், " கானல்லவா க் க சீன பெரிய ே & 3. இ த 3. ● o - - 爱 * * Žo * ஒடத்தைத் தள்ளுகிறேன்” என்று செருக் 3. 3 கோ டு வீ ங் கி ப் புடைத்துக்கொண்டு : •o + مته ; கூறிற்று. 3. 毓 مه 3. 44 1s' 空 争 உனது பெருமையே பெருமை ! 3. # என்று கூறிவிட்டுக் காற்றுத்தேவன் கின்று 3. 'e 嗜 - శ్శe 3. விட்டான். 3. ess - * - 海 o § வலியிழந்து உயிரிமங்க வீம்க் LJT只且,° 3. ழகது ழகது விழாதது み e &

o ఫీ

  • తృు 哆 3. --> 4్య• 3. * : * త్యe o 爱 3. பழக்குக் காய் ந் த இரும்பூசியைப் : ; பாய்ச்சித் தொளையிடுகிறவனே வேய்ங்குழல் 3
  • * * * & வைது சாபம் கொடுக்கவில்லை. 3. & * - e. 爱 - తు

೧. "..."...ಫಿ) o 捷上 ts) 6öTl is D Lifri Ej ti I 35 &Płi i 65F & 3. ಶ್ಗ இ உணர்ந் o 6FT (05 مته o fis - & $ தி அது துளளது * & & 3. る****を●●●*******●*** ふるふふふる***やぐ*る ぐ*******み