பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


海》 3. やる巻**るやるるる*******ふるふぐぐ ふや※●***をふ*****るるふるふる ** :

  • 4

3. 3. : & 空 t్య 愛 :e 3. 3. 呜 o 空 o: & 够冷 3. 影 * в 影 கி 哆 3. 總 3. தாமரை tD6D600s L. பாாததுக óff” :3 زئيالاتئ. 豫 海 o ; சொல்லுகிறது : “நீ நாளைக்கு வாடிவிடு த்

& 9 : & ; வாயே! & • <s త• o, * {ు & 爱 ఈ ళ్మీకి * |

i 's 總 ఈు ఈ్మe * & 锣 够 ఉ• శ్మీ శః త. 勃 率 安 ** $ ు *్మతి * & త్య 铨

锣 o 教

哆 o 發 & 凝》 $ 修 e ఈe چ%ه § ' மரமே, உன்னுடைய பசிய இலைகள் : •్మe 晚 命 爹 金 ● 哆 : : பழுததுச சருகாயு உதிர்வதை ஒவ்வோர் 3. : ஆணடிலும் பார்க்கிருயே, లిల్ எதறகாகப : 3. புதிய தளிர்களை விடுகிருய்? 3. శస్థ 够 象 沙 。令 & " சா வு எ ன் னை த் தீண்டாமலிருப் 3. శి• 参 s? * 3. பதறகாக. 3. & * &e ళ్మీ• 3. ※●****る※●***********る姿ををや***●●*************● 4 41