பக்கம்:புலவராற்றுப்படை.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


70

75

80

85

9 0

9 5

I 00

置05

கூண்டினி தொழுகுங் குறையின் மறுகுதொறுங் கூடம் போன்ற கோபுர நிரையொடு மாடஞ் சான்ற மதுரைமா நகர்க்கண் முந்திய சங்க மூன்ருென் ருகிப் பிந்திய சங்கம் பிறந்த தாலெனத் தண்டமிழ் விரிக்கும் பண்டைநூ லெழும்ப வியனணி விழைகுநர் குழிஇனர் பயில மால்செய் கல்வியர் மாண்பி னுரல்செய வுரைகாண் வல்லுநர் வரைகாண் டெழுத முறைபிறழ்ந் துற்ற குறைபல் காண்மார் முதுநூ றேண்டிப் பழுதாய்ந் தமைக்கக் குற்றம் போகிய கற்றன. கெடாஅப் பேணுஉ வைகுமோர்ப் பரிக்கை காணுஉச் சிறப்புப் பெயரொடு பரிசிலு மளிப்பப் பின்னும் வேண்டுவ வென்னவும் புரிய மங்கலி லருந்தமிழ்ச் சங்கமொன் றிரீஇனன் குமரிமருங் குற்ற நிமிர்திரை முரியுஞ் சேது காவலர் திறற்குடிப் பிறந்தோன் lது தீர் வாழ்க்கைத் தென்புலங் காப்போன் மறங்காண் பகைவர் வணங்கிய புறங்காண்

மஞ்சுவரு மேற்றி னஞ்சுவரு திறலினன்

புலவர் வம்மின் பொருநர் வம்மின் பலர்புகழ் கூத்தரும் பாணரும் வம்மின் போராக் கதவதிப் புரவலன் வாயிலென வேரார் வான்கொடி நுடங்குபு நுடங்கி யகவையம் மாடத்து முகவை யூரன் மேலறி வுயர்ந்த நூலறி புலவன் முத்தம் விளைவயற் பாலவ னத்த நாடுசெகிற் கொண்டு பீடுகெழு குடிதழிஇ முற்றக் காக்குங் கொற்றக் குடையினன் விரைகமழ் கண்ணியன் பாண்டித் துரையெனக் கேட்டனெ னன்றே கெட்டதென் கவற்சி வேட்டன வடைதல் விளிவுரு தாலெனக் கதுமென வெழுஉச் சினைகொள் புதுமலர் வண்டுந் தேனு முண்டன களிப்ப நறவிருந் தளிக்கும் புறவுறழ் சோலை வளனற வறியா மல்லலம் முதுநகர் மாண்புறப் புகஉக் காண்பன கண்டு

செந்தமிழ் விளங்குமச் சங்கம் போஒய்

நல்லிசைப் புலவர் சொல்லிசை பரப்பக்

13