பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


82

இது மக்களின் வாழ்க்கையைப் பாதிக்கக் கூடியது.

biosensors : 2 filifluusò 2-sonrisúl கள் : தோல் வெப்பநிலை, புற அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் ஈரப் பதன் அல்லது உயிரியல் மாறுபாடு கள் போன்ற உயிரியல் செயல் முறைகளின் விளைவினை அள விடுவதற்கான நுணகருவிகள்

biotechnology :9-uśflušQ5'sslé நுட்பம் : தொழில்நுட்பம் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வில் உயிரியல் அறி வினைப பயனபடுத்துவதும், உயிரி யல் ஆய்வில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயனபடுத்துவதும் உ யி ர் த் தொழில்நுட்பம் எனப்படும

biotin : பயோட்டின் பி-இரண்டு (B-2) எனப்படும ஊட்டசசத்துக் கலவைக் கூட்டில அடங்கியுள்ள 'வைட்டமின H'எனப்படும் ஊட் டச்சத்துக் கூறு. இந்த ஊட்டச் சத்துக் குறைபாட்டினால், தோல் அழற்சி நோய் உணடாகும்.

bparous : இரட்டை சுற்று : ஒரே தடவையில் இரட்டையாகப் பெறு தல்.

isiperidan : souCluflu-sir graaf யங்கும் நரமபு மணடலததின்மீது செயற்படும் ஒரு பகை மருந்து. பார்க்கின்சன் நோய்க்கு இது பயன்படுகிறது

Bipp : எலும்பழற்சிக கட்டுமருந்து : பிஸ்மத் ಶ್ಗ : அயோடாஃபார்ம், திரல் பாரஃ பின் கலந்த குழம்பு கடுமை I ! fᎢ ☾ ಘೀ நோய்க் கிருமித் தடைககாகக் கடடுப் போடுவதற்கு இது பயனபடுத்தப படுகிறது.

birth : பிறத்தல்; பிறப்பு : தாயின உடலிலிருநது குழந்தை பிறக்கும செயல். தாய் க்கு இடுப்புல்லி காணும்போது குழந்தை தாயின

இடுப்பெலும்பு உட்குழிவின் வழி யாக வெளியே வருகிறது. bisacodyl : பிசாக்கோடில் : ஒரு செயறகைப் பேதி மருந்து. இதனை வாய்வழி உட்கொள்ளும் போது, ஈர்ததுக் கொள்ளப்படுவ தில்லை. ஆனால், இரைப்பையின் உட்சுவர்ைச் சிெய லா ற்ற த் ண்டுகிறது. இது, மலக்குடல்றுநீர்த்துளையினுள் நுழைத்து அங்கேயே கரைய விட்டுவிடப் படும் குளிகைகளாகவும் கிடைக் கிறது bisexual இருபால் கூறினம்; இரு பாலினம் : இருபால உறுப்புகளை யும் ஒருங்கேயுடைய உயிரினம. ஒருவரிடமே ஆண்பெண் கருப்பை இரண்டுக்கும் பொதுவான திசு இருக்குமானால், அவர் உண்மை யில் இருபால் கூறு உடையவரா (նfT T -

ஆண் பெண் இருபாலாரிடமும் பாலுறவு கொள்ள விழைபவரை யும் இது குறிக்கும். Bisolvin , பைசால்வின் புரோம் ஹெக்சைன் எனும் மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

bistoury : கூர்ங்கத்தி : ஒடுங்கிய நீண்ட அறுவைக் கத்தி இது நீள மாகவோ வளைந்தோ இருக்கும். இதைககொண்டு உள் ளி ரு ந் து வெளியே அறுவை செய்யலாம. குடலிறக்க உட்பை, க ழ ைல, பிளவை, புண்புரை ஆகியவற்றை அறுப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது

Bitot's spots: Su-Gul-mill usraf. கள விழிவெண்படலததின் பக் கங்களில் காணப்படும் புற அடர் படலம், சிம்புததுணுக்குகள். நுண் ணுயிரிகள ஆகியவை வைட்ட மின-A குறைபாட்டினால் இது உண்டாகிறது.

bitters கைப்பான் மருந்து : கசப் புப் பூண்டு வகைகளிலிருநது வடிக்