பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/139

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


citanest : RL-n@andvi- : ே ல்ோக்கைன் எ ன் ற மருத்தின் வாணிகப் பெயர்.

citric acid : stíflä zulo : எலுமிச்சைப் பழங்களிலுளள இலம், வயிற்று உப்பூசத்தைத் குணப்படுத்த ப்ொட்டாசியம் சிட் ரேட்டாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

citrin : சிட்ரின் (வைட்டமின்சி). இழைமக் குருதி நாளங்களின் முறிவெளிம்ைப் பண்புை இயக்கு இக் கருதப்பட்டு நீரில் எளி தாகக் கரையும் பண்புடைய எலு ச்ெசைப் ப்ழ ஊடடச்சத்து. இது வைட்டழின்-C எனற து; ட்ச்சத்தின் வினையை அதிகரிக் கிறது. எலுமிச்சை இனததைச் சேர்ந்த பழங்கள். கிருமுநதிரிப் பழம் போன்றவற்றில் இது உள ஐது. ciêiraudience o Geoorros o :ன் கடநதவற்றைக் கேட்கும் கேள்வியாற்றல். clap : மேக நோய் (வெட்டை) : வெட்டை நோய் த் தொற்று படர்தல். claudication : O " " ... O 5 ல்; ீனம் கால் தசை வலி கால்களுக்கு இரததம் செல்வது தடைபடுவதால காலை நொண்டி நடத்தல், நாளங்களில் இசிப்பு அலலது நோய் காரணமாக இது உண்டாகலாம். claustrophibia : 9găálı- së சம் : ஒதுக்கிடம் என்றாலே அச் சம உண்டாகும் கோளாறு. claustrum : €pab6" மென்படலம் : மூளைக் கோவுங்களில் ஆளள சாம்பல் நிறப் பொருளின் மென

படலம்.

clavicle : s 9 š ž ú எலுமபு

clavulanic acid : Barrajonofiá அமிலம் : பென்சிலினை எதிர்க்

பட்டை

12 I

醬 பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யும் சரிமானப் பொருளைத் த-ை செய்வதற்கு அம்ோக்சிலினுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படும் அமிலம். clawfoot : aiemar wsù பாதம்: வளை அங்கால்; புலிப்பாதம்; முடங்கு கர்ல் : பாதத்தின நீள இளிைல் உயரத்தில் அதிகமாகும் ஒர் உறுப்புத் திரி, கால் விரல் ப்குதி வள்ைந்து விடுவதால் இது உண்டாகிறது. இது பிறவியிலோ அல்லது ந்ோயர்லோ ஏற்பட்டி ருக்கலாம். clawhand : வளை கக் கை; மடங்கு கை, வளைவு அங்கை: முடக்கை கை வளைந்துவளைநத நகம்போல தோற்றமளித்தல: காயத்தினால் அலலது நோயி னால் இது உண்டாகலாம்.

cleft 醬 ཨོཾ་ཏཱ་ அண்ணம்; அணனப் பிளவு இடது. வலது அ ண் ண ங் க ள பிறவியிலேயே இணையாமலிருத்தல். பிளவுபட்ட மேல் உதடு ஆர். என்ற கோளாறுடன் தொடர்புடையது.

Clifton assessment procedures for the Elderly : gé ர்ேக்கான கிளிஃபடோன் கணிப்பு கடைமுறை முதியோரின் புலனு ணர்வுச் செயற்பாடு, நடததை முறை ஆகியவற்றை அளவிடு வதற்கான பரிசோதனைகளின தொகுதி. clindamycin , asâar-asâ* ; லிங்கோன்மசினிலிருந்து கிடைக் கும் வழிப்பொருள்: இது தாய்க் க்லவையைவிட அதிகச் செயலூக் கம் வாய்ந்தது. clinical : w(5ääeo பயிற்சி இiந்த மருத்துஇ படுக்:ை மருத் இட் விற்சியைச் சார்ந்த శ్రీ:పేrai:: பரிசோதனை செய்தல, அவர்களுக்குச் சிகிச்சை iiதிதல் குறித்து ஏடடில் ப42ல்