பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/234

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


216

hydrogen bomb : £ is a rul & ဇွန္က မ္ဘီ) நீரகக் சேர்மம் செறிய்ப்

பற்று உள்ளமைந்த அணு குண் டினால் ஹைட்ரஜன் கதிரகமாக மாற்றப்படுவதன் மூலம் பெரு விசையாற்றலை வெளிப்படுத்தும் குண்டுவகை.

hydrolysis : áðg með uG556ð : நீர் இயல்பின் துணைகொண்டு நீர்கலந்த சேர்மத்தில் நீர்க்கூறு சேர்மக் கூறுகள் சிதைவுற்றுக் கூறுபடும் நிலை. hydromania: Éirů Gugniisuih. hydrometer : Éiuo srsmu-uom sofi : நீாம எடைமான ஒப்பீட்டள வைக் காட்டும் கருவி. hydropathic: off u(Bägiouu on ; நீர் மருத்துவ முறைக்குரிய தனி வசதிகளையுடைய மருந்தகம். hydropathy: ff# to(5àgsuqpøp : அகப்புற நிலைகளில் நீன்ரப் பய்ன் படுத்தி நோய் குணப்படுத்தும் மருததுவமுறை. hydropericarditis: Gensoulsop அழற்சி : நெஞ்சுப்பையை மூடிக் கொண்டிருககும் சவ்வு வீங்கி, நீர் வழிதல்.

hydropericardium : (5®®uqsmp ர்ே: நீர் இதயப் பை : குலையுறை யில் லீக்கிமில்லாலே திரவம் சேர்ந் திருத்தல். இது இதயமும் சிறுநீரக மும் செய்லிழக்கும்போது உண டாகும், hydrophobia : · MiGsıylůų; stir அச்சம்; நீர்மருட்சி : வ்ெறிந்ாய்க தடி காரணமாக உ ன் - கு ம் தொண்டைத் தசை இறுக்கம்.

hydrophylic: stii Galil-soso eyan

வுக்கு மீறி நீர் அருநதும் விருப்பு உண்டாதல்.

hydropic: நீர்கோவைக் கோளாறு. hydropneumopericardium : குலையுறைக் காற்று: இதயத்தைச்

சுற்றியுள்ள குலையுறைச் சவ்வில் காற்றும்,நீர்மமும் சேர்ந்திருத்தல். hydro penumoperitoneum : வபை வாயு: அடிவயிற்று உட்பகுதி யைச் சூழ்ந்துள்ள நீரடங்கிய இரட்ட்ைச் சவ்வுப் பையில்(வபை) நீர்மமும் வாயுவும் சேர்ந்திருத்தல். hydropneumothorax : uomiųš குழித் திரவம்; நீர்வளி மார்பகம் : ம்ார்புவரிக்குழியில திரவம் கசிந்து நெஞ்சுக் கூட்டில் ஏ ற் ப டு ம் கோளாறு. hydrops இழைம அழற்சி, நீர்க் கட்டு, நீர்க்கோவை : ைழ ம ங் களின் நீர்க்கோவை.

hydropsy : ம கோ த ர ம் : நீர்க் கோவை நோய்.

hydrosalpinx : விரிவாக்கம்; நீர்அண்டக்குழல் : மனிதக் கருப்பையிலிருந்து கரு வெளியேறும் குழாய்நீர் கோர்த்து உண்டாகும் விரிவாக்கம். hydrosaluric : ஹைட்ரோசலு ரிக் : ஹைட்ரோகுளோரோத்திப்ா சைட் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்

hydrotherapy: fitudeG#gisuganp; குளியல் மருத்துவம் நீர்மருத்துவம் : அகப்புற நில்ைகளில் நீரைப் பயன் படுத்தி நோயைக் குணப்படுததும மருத்துவமுறை. hydrothorax: uriųstitš Gsm smeu; நீர்மார்பகம்: மார்புவரி உட்பள் ளத்தில் ஏற்படும் நீர்க் கோவை நோய். hydroxycobalamin : soşmÜLyršál கோபாலமின் : வைட்டமின் 8, என்ற ஊசிமருந்தின் வாணி கப் பெயர். hydroxybutyrate dehydroge Ո3ՏՅ : ஹைட்ராக்சியூட்ரேட் (டிஹைட்ரோஜினேஸ்) : நி ண இயக்குநீர் (எனசைம்). இது நெஞ்

கரு க்கு ழ ய்