பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/259

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


عیسہ۔

kahn testi arsir Gørgæsw; arcir ஆய்வு : கிரந்தி நோயைக் (மேகப் புண்) கண்டறிவதற்கான ஒர் ஊனிர்ச் சோதனை.

kalaazar காலா-அசார்; கருங் காய்ச்சல் : கீழ்த்திசை வெப்ப மண்டலங்களில் நிலவும் கடுங்

கொள்ளைநோய்.இரத்தச்சோகை காய்ச்சல், மண்ணிரல் அழற்சி, சோர்வு ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள். இது ஒரு ல கை ஒட்டுண்ணியால் உ ண டா மணற்பூச்சியினால் பரவுகிறது.

'கானாமைசின் !

kanamycin :

போன்ற

ஸ்டிரெப்டோமைசின் உயிர் எதிர்ப்பொருள்.

kaolin : காவோலின் : இயற்கை யாகக் கிடைக்கும் அலுமினியம் சிலிக்கேட். வயிற்றுப் போக்கு, உணவு நச்சு ஆகியவற்றுக்கு வாய வழி கொடுக்கப்படுகிறது.

kaposi's sarcoma arūqugèlá கழ ை: உக்கிரத்தன்மைகன்டய ஒருவகைக் கழலை. இது முதலில் பாதங்களில் பழுப்பு நிற அல்லது கருஞ்சிவப்பு நிறப் படல்மாகத் தோனறித் தோல் முழு ம் பரவு கிறது. இது, 'எய்ட்ஸ் இன்னும் ஏமக்குன்றவு நோயைக கடுமை யாக்கும் என இப்போது கருதப் கிறது. kay's test : கேய் சோதனை : புெருகுவிக்கும் ஹிஸ் டா மி ன் ச்ோதனை.

17

K

keflex : கெஃப்ளெக்ஸ் : செஃபா லெக்சின் மெனோ ஹைட்ரேட் எ ன் ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர். kelfizine : கெல்ஃபிசின் : சல்ஃபா மெட்டோபைசின் என்ற மருந் தின் வாணிகப் பெயர்.

kell factor : Qasò amgewfl : strå கசியர்கள 10% பேருக்கு பரம் பரையாகக் காணப்படும் ஒருவகை குருதிக் குழுமம் சார்ந்த காரணி.

kaloid: வடுத் திசு வளர்ச்சி, வடு மேடு; தழும்பேற்ற்ம் : தழும்புத் திசு அள்வுக்கு அதிகமாக வளர்ச்சி யடைதல். இதன் உறுப்பு சுருங்கி உருத்திரிபு ஏற்படும். சில வகைக் கறுப்புத் தோல்களில் இது ஏற்படு கிறது. kemadrin கெமாட்ரின் : புரோ சைக்ளிடின் என்ற ம. ரு ந் தி ன் வாணிகப் பெயர்.

kemicetiņa : கெமிசெட்டின் ; குளோராம் பெனிக்கால் என்ற ம்ருந்தின் வர்ணிகப் பெயர்'

keratectomy, oposoleucosul—so அறுவை மருந்து : விழிவெண்பட லத்தை அறுவை டிருநது மூலம் துண்டித்து எடுத்தல். keratinization : .ெ காம் பு ப் பொருள மாற்றம் : லைட்டமின் A குறைபாடு காரணமாகக் கொம் புத் திசு மாற்றமடைதல் keratitis : sólýl asr69Gal uu-so

அழற்சி; விழி வெண்படல் அழற்சி;