பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/323

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


குள்ளும். முன் சிறுகுடலின் இரண் ட்ாம் பகுதிக்குள்ளும் செருகப்டு இறது. முன் சிறுகுடலின் உயிர்ப் ர்ெலின்ய பகுப்ப்ாய்வு செய்து, கணையச் சுர்ப்பியின பல்வேறு இயக்கு நீர்த் ண்டுதல்களின் விளைவுகள் அள டப்படுகின்றன. pancreatic juice : asawu £š,

pancreatin : sanaw" Břuid ? ைெணயத்திலிருந்து எடுத்தப்படும் செரிமானப் ப்ொருள்களின் (என் சைம்) ஒரு கலவை.தைைய நோய் களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. pancreatitis : sanawa", og bå கணையத்தில் உணடாகும் வீக்கம். இந்நோய்ை அறிய இரத்தத்திலும் நீரிலும் உள்ள லிப்பேஸ்' அளவு பயன்படுகிறது. pancreozymin : soos už a0 انا விக்கி : முன்சிறுகுடல் தவ்வுப் அட்லத்தில் சுரக்கும் ஒர் இயக்கு நீர் (இார்மோன்). இது ஆணை பச் செரிமானப் பொருள்கள, குறிப்பாக, அமிலேஸ். சுரப்பதைத் துண்டுகிறது.

pancrex : பாங்கிரக்ஸ்: கணைய

நீர்மத்தின் (பாங்கிரியாட்டின்) வாணிகப் பெயர்.

pancytopenia : SGÁ Agiš

குஜ, முழு உயிரணுக்குறை: இரத் தத்தில் சிலப்பனுக்கள், துகள் வெள்ளணுக்கள்,_ தட்டனுக்கள் கு ைற வ க க்கம் இல், எலும்பு ேே Jಿಸಿ மட்டுப்படுத்தப்படும்போது இது உண்டாகிறது.

pandemic ; பெருங்கொள்ளை iே; பகுதி முழுவதும் பரவு கோய், இப்ர்ே ஒரு நாடு முழுவதும் அல்லது உலகம் முழுவதும் பரவும் பெருங்கொள்ளை நாய்.

pannus : côgi வெண்படலச் சுருக் கம், மரை பட்லம் : விழி வெண் படலம் குழாய்போல் சுருக்கமடை

21

J05

தல். இது பெரும்பாலும் இமைப் படல எரிச்சலுடன் தொடர்புடை ه الفريقي للا

panophthalmitis : est stå star

அழற்சி; முழுக்கண்ண கண் விழியின் திசுக்கள் த்திலும் ஏற்படும் வீக்கம்.

panosteitis : ngibų dảsib : எலும்பு மச்சை, எலும்புத் திசு, எலும்புகளை டியுள்ள சல்வு

ப்ோறை எலும்பின் அமைப்பான் கள் அனைத்தும் வீக்கமடைதல்.

pantigirdle syndrome : so கால் வீக்கம் : இறுக்கமான குறுங் கால் சட்டை அண்யும் பெண்கள் உட்கார்ந்தே ஒருநாள் வேலை செய்தபிறகு அவர்களின் கணுக் கால்களில் ஏற்படும் வீக்கம்.

pantothenic acid : Guangu-n தெனிக் அமிலம் : வைட்டமின். தொகுதியின் ஒருகூறு. PAo : உச்ச அமில உற்பத்தி, pao, நுரையீரல் தழனி ஆக்கி ஜன் பூசிதம் துர்ைபீரல் தமனி |2* பூரிதம் மற்றும் அழுத் pap test: புற்றுநோய்ச் சோதனை: கழுத்துப் பகுதியிலுள்ள புறப் பட்ல உயிர்ணுக்களின் ஒரு திரளை எடுத்துச் சாயமேற்றி, நுண்ணோக்காடியில்பரிசோதனை செய்து, தொடக்கநிலைப் புற்று நோய் இருக்கிறத என்பதைக் கண்டறில்திற்கான சோதனை. papaveretum : sistafiż sosna : 50% மார்ஃபின் அடங்கியுள்ள அபினி வெடியகக் க ல ப் - ப் பொருள்களின கலவை.

papaverine : பாப்பாவெரின் : அப்பினி வெடியகக் கலப்புப் பொருள்களில் சற்று முக்கியத்

துவம் குறைநத ஒரு புெரு: இப்பு, ஈளை நோய். வெளிச் செல்குழாய்க் கோளாறுகள் ஆகிய