பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/40

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


22

வாணிக உரிமைப்

டிருந்தின் பெயர்.

achylia ; உணவுப்பால் இன்மை; சாரின்மை; பித்தரிேன்மை : உட லில் உணவிலிருந்து ஊறு ம் கொழுப்புக் கல்ந்த வெள்ளை நிணநீர் இல்லாதிருத்தல். acid : அமிலம் (காடிப் பொருள்). திராவகம்; கரைசல்களில் ஹைட் ரஜன அயனிகள் அளவுக்கு மேல் உண்டாக்கக்கூடிய பொரு ள எதனையும் இது குறிக்கும். இது, நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுகிறது.இதனை ஒரு தாரத் தினால் செயலற்றதாக்கிவிட லாம். அப்போது ஒர் உப்பு உண்

டாகும். இவ்விரு சோதனைகள் மூலம் இதனை அடையாளம் காணலாம்.

a c i d a e m a: அமில மிகைப்பு: அமிலப் பெருக்க நோய், அமில ரத் தம், இரததத்தின் அளவுக்குமீறிய அமிலத்தன்மை. இதனால், ஹைட் ரஜன் அயனிகள், இயல்புக்குக் குன்றந்த PH அளவில் உண்ட்ா கின்றன. காற்றோட்டக் குறை பாடு, கார்பண்டையாக்சைடு பெருக்கம் காரணமாக இது உண் டாகும்போது இதனை 'சுவாச அமிலப் பெருக்கம' என்பர். தசை களில் லாக்டிக் அமிலம் எனற காடிப் பொருள் அதிகரிப்பினால இது உணடாகுமானால, அது 'வளர்சிதை மாற்ற அ மி ல ப் பெருக்கம்' என்று கூறப்படும்,

acid-fast: அமிலம் ஏற்கா தன்மை; அமிலத்துக்கழியாமை. acidalcoholfast : susted- absòs கால் எதிர்ப்பு பாக்டீரியாவியலில் ஒர் உயிரி மாசுபடும்போது, ஆல்க காலினாலும், அமிலத்தாலும் அது நிறமிழபபதற்கு எதிர்ப்பு உண்டா கிறது. acid-base balance . plolo-a-úu மூலச் சமநிலை; அமிலக காரச்

சமன்பாடு : இரத்தத்திலும் உடல் நீர்மங்களிலும் அமிலத்திற்கு உப்பு லங்களுக்குமிடையில் சமநிலை லவுதல், acid fast : அமில எதிர்ப்பு : பாக் டீரியாவியலில், ஒர் உயிரி மாசு படும்போது, நீர்த்த அமிலங்கள் பட்டால் நிறம் மாறாமலிருத்தல்.

acidity : அமிலத் தன்மை : காடித் தன்மை; புளிப்புத் தன்மை. அமிலத் தன்மையின அளவு PH அளவு களில் அளவிடப்படுகிறது. PH 6.69 என்பது மிக வு ம் வலுக் குறைந்த அமிலத்தைக் குறிக்கும். PH1 எனபது ஒரு வலுவான அமி லத்தைக் குறிக்கும். acidimeter - stiglom sti: &тцiи பொருள்களின் ஆற்றலை அளக் கும் கருவி. acidosis : அமிலவேற்றம்; அமிலத் தேக்கம: குருதி அமிலப் பெருக்கம் : இரத்தத்தில் காரப் பொருள் குறைந்து, அளவுக்கு மேல் அமிலப் பொருள் (காடிப் பொருள்) இருத் தல். இதனால் இரத்தததில் அமில உப்பு மூலச் சமநிலை சீர்கெடு கிறது. acid phosphatase test : Suslo ஃபாஸ்ஃபேட்டாஸ் சோதனை : கார் போஹைட்ரேட்டுகளின் ஃபாஸ் ஃபேட் டெஸ்டர்களை ஒர் அமில ஊடகததில் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு செரிமானப் பொருள் (என்சைம்). இந்தப் பொருளின் அளவு இரததத தில் அதிகரிக்குமானால் அது ஆண் பால உறுப்புப் பெருஞ்சுரப்பியில் புற்றுநோய் உணடாகியிருப்பதை குறிக்கும். aciduria அமிலச் சிறுநீர் : அமிலம் கலந்த சிறுநீர் வெளியேறுதல்.மன வளர்ச்சி குன்றியிருப்பதற்கு இது ஒரு காரணம் எனறு அண்மை ஆராய்ச்சிகள் கூறுகினறன.

acini : ஊனீர் சுரப்பு இழைகள் : சிறுபையுறை போன்ற ஊனிர்