பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/429

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

thoracic cage : unifuss.G.

thoracic cavity : மார்புக்குழி: மாாபறை.

tkoracic duct : utrius £arti& குழல்; மார்பக காளம்,

thoracic vertebra : கெலுமபு. thoracoplasty s ub m ii பு க் கூ டு ஆறுவைச் சீரமைப்பு: மர்ர்பறைச் சீரமைப்பு : மார்புக் கூட்டின்ன அறுவை ம ரு த் துவ ம் மூலம சீரமைப்புச் செய்தல் முன்பு காச நோய் மருத்துவததில் இது பயன படுத்தப்பட்டது. காசநோய் மருந்துகள் வநதபின் இது அரிதா கவே பயன்படுததப்படுகிறது. thoracoscope : மார்பு உள்வரிச் சவ்வு ஆய்வுககருவிமார்பறைஆய்வு நுரையீரல் உறைகோககி : ம்ார்புச் சுவரில ஒரு சிறு துளையிட்டு, அதன் மூலம் மார்புக்குழியினுள் செருகி, மார்பு உள்வரிச்சவ்வுப் பரப்புகளை ஆராய்ந்தறிவதற் கான ஒரு கருவி.

thoracotomy : , lo m i q & G g அறு ைவ: மார்பறைத் திறப்பு; மார்பகத் திறப்பு: மார்புக் குழிய்ை அறுவை மருத்துவம் மூலம் திறந்து பார்ததில் thorax : மார்புக்குழி: மார்புக்கூடு; நெஞ்சுககூடு : மார்புக்கூடு; நெஞ் கக்கூடு thought சிக்தனை: எண்ணம்; நினைவு எண்ணம, கருதது பிறர் உடல்நலனில அக்கறை காட்டுதல். thought block : R iš ž so su š தடை : சிநதனை தடைபடுதல், thought-reading : Clgărea sosil9l ணர்தல் , பிறர் எண்ணம கனடு ணாதல. threadworm : $sngừg, šál; giri புழு : குழநதைகளின மலக்குடலில் உள்ள நூலிழை போனற புழு. பைப்பெராசின எனற மருநதினை

மார்பு முது

41 I

ஒருவாரம் கொடுத்து இதைக் குண டி க்கலாம். இப்புழு மீண்டும் பீடிக்காமல் தடுக்கிச் சுகாதார முறைகளைக் கையாள வேண்டும். threonine : #2 fl G u is of it : இன்றியமையாத அமினோ அமி லங்களில் ஒன்று. thril நாடி அசைவதிர்வு; தொடு வுணர்வதிர்வு; சிலிர்ப்பு : நரம்புத் துடிபபதர்வு தொடு உணர்வு மூலம் அறியப்படுகிறது. throat : தொண்டை : உணவுக குழாய்; குரல் வளை,மூசசுக்குழல; மிடறு.

throatiness : а у нь у її ц : தொணடை கம்மிய நிலை.

throat swab. Qgramenu- gsni-ū பான்தொண்டைக்குழி ஒத்தும் பஞ்சு throb : நாடியதிர்வு : நாடித் துடிப்பு.

throes · G su 5 so on $ gi ự ủ ų :

வயாநோவு, பிரசவ வேதன்ை; பிறப்புத் துனபம். thrombectomy : GGśläsúlų.

ஆறுவை குருதிக குழாய உறைவு க்ேகம் ஒர் இரதது நாளத்தினுள் உறைந்துள்ள இர த் த த்தை அறுவை மருத்துவம் மூலம்’ அகற்றுதல thromboangiitis : smørá GG:st உறைவு, குருதிக்குழாய் சுழிற்சி உறை : விங்கிய நா ள த் தி குள் குருதி உறைதல். thromboarteritis : žuosfläGG#1

ஒரு தமனியில் |

உறைவு : உறைவுடன் வீக்கம உண்டர்த்ல், thrombocyte . . st-Lenësit; குருதித் தட்டனுக்கள குரு தி உறைவில் பங்கு பெறும் தட்ட ணுக்கள்.

thrombocythaemia (thrombo cytosis), தட்டனுப் பெருககம், குருதித்தட்டனு மிகைப்பு : சுற்