பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/432

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


414

இயக்குநீர் (ஹார்மோன்). இது வளர்சிதை மாற்ற வேகத்தை அதிகரிக்கிறது. கேடயச் சுரப்புநீர் சுரத்தல் குறைவாக இருக்கும் போது இது பயன்படுத்தப்படு கிறது. tic : முகத்தசை இசிப்பு : முகத் தசைகளின இசிப்பு நோய் காரண மின்றித் தன்னையறியாமலேயே முகத்தசைகளைச் சுரித்தல். இது பழக்கம் அல்லது உளவியல் காரண மாக ஏறபடுகிறது.

tic douloureux : முகச்சுரிப்பு வலி : இயக்கம், உணர்ச்சி, சுவை ஆகிய மூனறையும் தூண்டும மண டை நரம்புப் பகுதியில் ஏற்படும் தாங்க முடியாத வலிப்பு வலி.

tick : சன்னி ஒட்டுண்ணி; பட்டை உணணி: உண்ணி : இரத்தததை உறிஞ்சும் வர்

இது, மறுக் க ளி ப் பு க் கா ய சி ச ல், சன்னி காய்ச் சல் போன்ற வ ற ைற ப் பரப்புகிறது. மூச்சுயிர்ப்புக் காற்று;

சன்னி ஒட்டுனணி tidal air : மூச்சலைக் காற்று : உயிர்ப்பின போது உயிர்ப்பீரவின் உள்நோக் கியும், புற நாடியும் போய் வரும் காறறு. சுவாசக் காற்று.

tincture : சாராயக் கரைசல் (டிங்சர்) . சாராயத்தில் கரைந்த கரைசல (சாரம்).

tinia : படர்தாமரை நோய்; படை.

tinmitus : காதிரைச்சல்; போலிக் காதொலி, செவியிரைச்சல் காது களில் முரலுதல், மணியடித்தல் அல்லது அடித்தல் போன்று ஒலி உணடாதல்.கா.திறகுள ரீங்காரஒலி tintometer : Ggirsò Qsúbenu மானி தோலில உண்டாகும் செந்

நிறத்தின் அளவை அளவிடும் ஒரு கருவி. இச் செந்நிறம் வீக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும். tissue : திசு (இழைமம்): உடலின் ஒரு பகுதியாக அல்லது படலமாக அமைந்துள்ள உயிரணுக்களின் திரட்சி. எடுத்துக்காட்டு: தசைத் திசு; தோல் திசு; இணைப்புத் திசு; நரம்புத் திசு. tissue fluid : §s fi : a uşuggjá கட்ட நீர் titration ; வீரிய அளவிடு; தரம் பிரிக்கும் ஆய்வு : வேதியியல் செய் முறைகளில கரைசல்களின் அமிலத் தன்மையை அல்லது காரததன்மை யை அளவிடுவதற்கான பரும அளவுப் பகுப்பாய்வு முறை.

titre : வீரிய அளவு : வீரிய அள வீடு மூலம் அள்விடப்பட்ட ஒரு கன அளவில் அடங்கியுள்ள திட் டச் செறிவளவு.

tritubation; அங்கத் தள்ளாட்டம்: நரம்பு எரிச்சல் காரணமாக ஏற் படும் அங்கத் தட்டுத் தடுமாற்றம், TMJ:பொட்டெலும்பு-தாடை நோய்; பொட்டெலும்பு - தாடை மூட்டு.

tocography * Gusógn auæval.

tocopherol : GLnäGsır:Qugn sò: செயற்கை வைட்டமின-E என்ற ஊட்டச்சத்து. இது கோதுமை இளங்கருமுளை எ ன .ெ ண யி ல் உள்ளது. வழக்கமான கருச்சிதை வின்போது பயன்படுத்தப்படு கிறது. toggle : கால் மூட்டுச் சில்லு: கால் மூட்டுச் சில்லுகளில் ஒன்று. tolazoline : டோலோசோலின் : இரத்தவோட்டக் கோளாறுகளில் குருதிநாள விரிவகற்சி மருந்தாகப் பயன்படும் மருந்து. tolbutamide : Gu–nsöųılı_m solo@, சல்ஃபோனாமைடுவழிப் பொருள் களில் ஒன்று. நீரிழிவுநோயில் இது கணைய நீரை (இன்சுலின) அதி