பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/435

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


toxic epilepsy o més * **ászi ευαύλύιι. toxication : săeşti(95th.

taiety : கஞ்சியல்பு : நச்சுத் தன் மையின் அளவு.

கஞ்சு

toxicity test :

சோதனை. toxicology : să est-L-câuă: nă* வில் : நிஞ்சுகள் அவை வினை புரியும் விதம், அவற்றை எதிர்க் கும் பொருள்கள் பற்றி ஆராயும் அறிவியல். toxicomania : கஞ்சார்ல கோய், இச்சு வெறி : தனிமனிதருக்கு ஆல் இது சமுதாயத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் மருந்தினை மீண்டும் மீண்டும் உட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்படும் போதையுணர்வு. இந்தி நோய் கண்டவர்கள் இல் வகை மருந்துகளை எப்படியும் வாங்க வேண்டும் என்ற வேட்கை யுடனிருப்பார்கள்.

toxicophobia : கோளாறு.

toxin : கோய் கஞ்சு (டாக்சின்): நுண்ணுயிர் இச்சு நோய் துல்: நச்சூட்டுப் பொருள், உயிரணுக் சுன் அழிக்கிற ஆல்லது சேதப் படுத்துகிற் நச்சுப் பொருள். toxocara : வட்டப்புழு : பூனை. நாய் போன்ற 器 *. உள்ள ஒரு வகை புழு. இப்பிராணி களைத் தொட்ட் கையினால் உணல் உண்பதால் மனிதருக்கும் இது பரவுகிறது. இது நுரை: εφευαίύ. • கண்கள்ையும் பாதிக் கிறது. toold : முறித்த கஞ்சு இச்செதில் கச்சண்ய்ம் நச்சுத்தன்மை நீக்கப்பட்ட_இரு நோய் நஞ்சு. இா ம், இதில் அதை காப்பு மூலப்பண்பு சிையிருக்கும்.இது, iல் நோய் நச்க்'களுக்கு திராக அத்திறன்ை அதிகப்டுத்ததோயின்

28

&nsй

فة ساسا ومع غ م

4??

போது அம்மைப்பால் மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

toxoplasma : gssii seisgswöß: திேல் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி கள் இவை உ ரனுக்களுக்குள் புகுந்து நோய் ஏற்படுத்தகின்றன. இந்தி'ஓர்னு உயிர் மனிதரிடமும், விலங்குகளிடமும் நுழைந்து :எய்ட்ஸ்' என்னும் ஏமக்குறைவு நோயாளிகளைக் கொன்று விடு கினறன. கருவிலுள்ளு குழந்தை ன்ை உன்னப்படுத்துகின்றன. toxamin : •sú.l_ rğãQua(5& : வைட்டமின் எதிர்ப்புப் பொருள். இது வைட்டமின்கள் செயற்படு விதைத் தடுக்கிறது. எடுத்துக் காட்டாக, முட்டையிலுள்ள வெண்கரு, 'B'குழும வைட்ட மின்களுட்ன்.இணைந்து. அவை Eஇ மீதி வின்ன்புரிவதைத் தடுக்கிறது.

هلتهين پي سبنا=غه : oxicology: விேயல்': நஞ்சுகள் பற்றி ஆா யும் அறிவியல்.

toxoplasmosis : sês «at«oir இட்டுண்ணிகள் : , பிரான 'மும் பறவைகளிடமும் பொது விகக் காணப்படும் நச்சு உயிர்ப் பொருள் ஒட்டுண்ணிகள், இவை, மணித்ரைiம் பீ. டித் கும். இது ளை வீக்கம், வலிப்புகள், மூளை iகோவை, கண் நோய்கள் போன்றவற்றை உண்டாக்குடி. இறுதியில் மரணம் விளைவிக்கும். ர் : முழுச்சிரைவழி உடிை: tribeci:ஆத்ார் கார்ப்பின்னல்: உறுப்பின் ஆதாச பின்னல் வலை ப்ோல் நார்த்திசு உறுப்புத்திசுவில் பின்னி வடிவைக் காக்கும்: trabeculotomy ; &#ff" ssiġ இதுவ தடுப்புஇெட்டு :-; 6 விற்ைப்பு நே_, 曲 குணப்படுத்த ஆதித நார்த்திசு தில் அறுவை மருந்து செய்தல்.