பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


26

aபேpan : அக்குபன் : நெஃபோ பன்' என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர். acupressure, ஊசியழுத்த முறை : ஊசியினால் நரம்பு மற்றும் குருதி நாளத்தை அழுத்தி நோயைத் குணப்படுத்தும் முறை. acupuncture ; oogopanon tPCŞă துவம் : உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஊசியால் துளையிட்டு நோயைக் குணப்படுத்தும் அல்லது நோயைக் குறைக்கும் மருத்துவ முறை. acyanosis : நீலநிறமின்மை : ஆக் சிஜன் சரிவர ஊட்டப்படாத இர்த் தம் சுழல்வதனால் தோல் நீல்நிற மாகக் காணப்படா திருத்தல். acyanotic லேத்தோலின்மை : பிறவியிலேயே உண்டாகும் நெஞ் சுப்பை தாளக் கோளாறுகளி லிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டு தறகுப் பயனபடும் சொல். acyclowir : அசிக்ளோவிர் தேமல், படர்தாமரை போன்ற தோல் நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற் குப் பயன்படும் கிருமி ஒழிப்பு மருந்து. acystia : சவ்வுப்பை இன்மை; பித்த சிறுநீர்ப்பையின்மை பித்த நீப்பூை, சிறுநீர்ப்பை ஆகியவை பிறவியிலேயே இல்லாதிருததல் adam’s apple: Svédsusestä sait; குரல்வளை மணி கழுததின முன் ப. கு தி யி ல், குறிப்பாகவய :ெநிதி ஆண் స్క్లాజ్జా உள்ள குரல் வளைப்படை ւնէ Ձ3, சங்குகளைக குறுத்தெலும் பின் இரு சிற கங்களும சந் மிடத் தில் அமைந்துள்ளது.

ஆம் ஆ

ہی سے

தம்

t

குரல்வளை மணி

adaptability:தகவமைப்புத் திறன்: தழுவு திறன் நிலைமைக்குத் தக்க படி உளவியல் முறையிலும், உட லியல் முறையிலும் தன் ைன மாற்றியமைத்துக் கொள்வதற் கான திறன்.

adaption : ug ãgù £]panum; si j) புத்திறன், தல்கi; தக்வமைப்பு? உயிர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைக் கொப்ப தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறன். இஃது உறுப்பு, நிறம் முதலான வற்றில் அமையும்.

adcortyl_: அட்கார்ட்டில் : டிரி யாம்சினலோன்' என்ற் மருத்தின் வாணிகப் பெயர். வாய்ப்புண் களுக்குப் பயனபடுத்தப்படும் ஒரு வகைப் பற்பசை.

addiction; £u பழக்கத்திற்கு அடி மையாதல்; பழக்க அடிமைத்தனம்; பழக்கப்புற்று போதை மருந்து கள் ஆல்கக்ால், மதுபானம், புண்க யிலை போன்ற போதைப்பொருள் களை உண்ணும் கெட்ட பழக்கத் திற்கு அடிமையாகி விடுதல். இந் தப் பழக்கத்திற்கு அடிமையான வர்கள் தங்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்தப் போதைப் பொருள்களை நாடிச் செல்கிறார் óᏐ!

addition : சேர்த்தல்.

addison's disease : spesir நோய் (குருதிச் சோர்வு கோய்) தோல் கருன்ம் நோய் : வரவரத் தளர்ச்சியூட்டும் குருதிச் சேர்ர் வுடன் மேனியில் ஊதா நிறம் படர்விக்கும் ஒரு நோய். குண்டிக் காய்ச் சுர்ப்பியின் புறப்பகுதியில் கார்ட்டிசால், ஆல்டோஸ்டெ ரோன் என்னும் சுரப்புப் பொருள் குறைவாகச் சுரப்பதால் இது உண் டாகிறது. இதனால், இர்த்தத்தின் அளவு குறைதல், இரத்த அழுத் தம் குறைதல், எடைக் குறைவு, நரம்புத் தளர்ச்சி, தசை நலிவு,