பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இரைப்பை-குடல் கோளாறுகள், தோல் ஊதாநிறமாக மாறுதல் போன்ற கோளாறுகள் உண்டா கின்றன. adduction: தசை மையைச் சுரிப்பு: தசை மைய ஒடுக்கம்;அகப்பெயர்ச்சி: உடலின் தசை நார்க்ள் உடலின மையம் நோக்கி இழுத்தல்

adductor : மையச் சுரிப்புத் தசை ாார் : உடல் உறுப்பு எதன்ையும் உடலின் மைய அச்சினை நோக்கி இழுக்கும் இயல்புடைய தசைநார். adductor muscie taudu @ggùuä தசை : முன்னிழுக்கும் பல் புடைய தசைநார் கையை உடலை நோக்கிக் கொண்டு வருவது இந் தத் தசைதான்.

adenectomy : Rală as flar fiii கணு நீக்கம்; சுரப்பி நீக்கம்: ஒரு

சுரப்பியை அறுவைச் சிகிச்சை செய்து அகற்றுதல். adenitis : சுரப்பி அழற்சி : ஒரு

சுரப்பியில் அல்லது நிணநீர்க் கரணையில் ஏற்படும் வீக்கம், மூச்சுக் குழாய் நிணநீர்க் கரணை களில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது அழற்சி. adenocarcinomat svůúlů upplı சுரப்பித் திசுப் புற்று : சுரப்பித் திசுக்களில் ஏற்படும் புற்றுநோய். இதனை “சுரப்பிப் பிளவை' என் றும் கூறுவர்.

adenoidectomy : Gpšstạ# sans அறுவைச் சிகிச்சை: மூக்கடித் தன்சத்_திசுவின் அழற்சியை அறு வைச் சிகிச்சை மூலம் அகற்றுதல்

adenoids : , GP à a lạ. # sans வளர்ச்சி (மூக்கடியான்) : மூக்கடித் தசையிலுள்ள நிணநீர்ச் சுரப்பித்

தசை மிகையான வளர்ச்சி. இத னால் ச்சடைப்பு ஏற்படுவ துடன், கேட்கும் திறனும் குறை

யும்,

27

adenoma: சுரப்பிக் கட்டி கோளப் புற்று சிறு சுரப்பிக் கட்டி : சுரப் பித் திசுக்களில் உண்டர்கும் கழ லைக் கட்டி adenomyoma: கருப்பைக் கழலை: தசையும் சுரப்பிக் கூறுகளும் கொண்ட கழலைக் கட்டி பொது வாக இது கருப்பையில் தோன் றும் கடுமையல்லாத வளர்ச்சி யைக் குறிக்கும். adenopathy : següúst Gremii; estaur ர்ே சுரப்பிப் பெருக்கம்; கோள நோய் : ஒரு சுரப்பியில், குறிப்பாக ஒரு நின நீர்ச்சுரப்பியில் உண்டா கும். ஏதேனும் நோய், adenosinase : #I tệ. G aI m đì ảr சிதைப்பி. adenosclerosis : &yü9 Qsı iş பாகல், கோளத் தடிமன் : ஒரு சுரப்பி, வீக் அதுடன் அல்ல்து விக்கமின்றி, கட்டியாகி விடுதல். இழைமத் திசுவின் பதிலீடு அல்லது சுண்ணக மயமாக்குதல் காரண மாக ஒரு சுரப்பு கடினமாகிறது. adenosine diphosphate (ADP):

டினோசின் டைஃபாஸ்ஃபேட் (ADP) : உயிரணுவிற்குள் நடை பெறும் எரியாற்றல் பரிமகற்றத் தில் உள்ளடங்கிய உயிர்மங்களா லான ஒரு முக்கியமாக வளர்சிதை மாற்றிப் பொருள். இந்தப் பொருளின் மூலமாக உயிரணுவில் வேதியியல் எரியாற்றல் பாது காத்து வைக்கப்படுகிறது. adenosine triphosphate (ATP): அடினோசின் டிரைஃபாஸ் ஃபேட் (ATP) : நடுத்த்ரமான மிகு ஏரி யாற்றல் கூட்டுப் பொருள்.இது அடினோசின் டைஃபாஸ் ஃபேட் டின்ன நீரிடைச் சேர்மப் பிரிப்பு செய்யும் போது பயனுள்ள வேதி யியல் எரியாற்றல்ை வெளியிடு கிறது.உயிர்ப்பொருள் கட்டமைப் பின்போது இந்தப் பொருள உண் டாகிறது .