பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


44

amyloid :- அமிலாய்ட் மாச்சத்து பேர்ன்ற பெர்ருள். அமிலாய்டா சிஸ்" எனப்படும் அமிலாய்ட் திரட்சிக் கோளாறுகளில் 蠶 சிக்கலான பொருள் அளவுக்குமேல் திரள்கிறது. - amyloidosis : etNeorilı flgı f கோய் ஏதேனும் உறுப்பில்.குறிப் பாக நுரையீர்லிலும் சிறு நீரகத திலும் 'அமிலாய்ட்" எனப்படும் மாச்சத்து போன்ற பொருள் படி தல்.

amyloiysis : மாச்சத்துச் செரி மானம் : மாச்சத்துப் பொருள்கள் செரிமானமாதல்.

amylopsin : கணையர்ே : மாச்சத் தினைச் சர்க்கரையாக மாற்றும் கணைய நீர். இது கார ஊடு

பொருளில் கரையாத மாச்சத் தினை கரையும் சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது.

amylum அமைலம் : மாச்சத்துப் பொருள். amytal : அமிட்டால் : 'அமிலோ பார்பிட்டோன்' என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

anabolic compound : a-úñé சத்துக கூட்டுப் பொருள் ; உடலி லுள்ள புரதத்தை கூட்டிணைவு செய்கிற வேதியியல் பொருள். நோய் நீங்கி உடல தேறிவரும் காலத்தில் இது பயனுடையதாகும். பல்வேறு ஆண்பால் இயக்கு நீர் மங்கள இந்த வகையைச் சேர்ந் தவை. anabolism உயிர்ப்பொருள் கூட்ட மைப்பு; வளர் வினை: கட்டு மான மிகைவு; வளர்மை : உயிர்ச் சத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சேர்மான வகைகள் வேதியியல் முறையில் உருவாதல். anacidity:அமிலத்தன்மையின்மை அமிலமின்மை இயல்பு அளவுக்கு அமிலத்தன்மை) இல்லாதிருத்தல் முக்கியமாக இன்ர்ப்பை நீரில் அமிலத்தனமை இல்லாதிருத்தல்.

anaemia : குரு தி ச் சோ கை: சோகை வெளிறு : இரத்தததில் சிவப்பணுக்கள் குறைவாக இருத் தல். கடுமுயற்சியின் போது சோர்வு,மூச்சடைப்பு போன்றவை ஏற்படுதல் இதன் நோய்க்குறி களாகும். இது பல்வேறு காரணங் களால் உண்டாகிறது. இந்தக் காரணத்திற்கேற்ப சிகிச்சையளிக் கப்படுகிறது.

anaerobe : Ryšástgår @dir fi வாழும் உயிர் அல்வளி உயிரி : நேர்டியாக ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வாழத்தக்க உயிர் வ்கை.

anaerobic respirationaissio.Aisé, ஜன் மூச்சுவிடல் : ஆக்சிஜன் குறை வ்ாக இருககும்போதே மூச்சு விடு தல், முதிர் கரு இவ்வாறு சுவாசிக் கிறது.

anaesthesia : உணர்ச்சியிழப்பு : உணர்ச்சியின்மை : உணர்ச்சி மயக் கம்; உணர்ச்சியின்மை; நோவுண ராமை உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கத்தின்போதுவேதனையுணர்வு மூளையை எட்டாத வகையில் நரம்பு இயக்கம் நேரடியாகத் தடுக் கப்படுகிறது. முதுகந்தண்டில் ஒர் உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கி மருந் தினை ஊசிமூலம் செலுத்தி உணர் விழக்கச் செய்யப்படுகிறது.

மயக்கமடைவதற்கு குளோரோ ஃபார்ம் போன்ற மயக்க மருந்து களும் உடல் உறுப்பை உணர் விழ்க்கச் செய்ய கோக்கைன் ப்ோன்ற உணர்வின்மை ஊட்டும் பொருள்களும் பயனபடுகின்றன.

anaesthesiology : z-surial flèël யல், ஊட்டு மயக்கவியல் : உணர்வு நீ க்கு மருந்துகள், அவற்றைச் செலுத்துதல், அவற்றின் விளைவு கள் பற்றிய அறிவியல்.

anaesthetic · 2- ser i al stå est மருந்து (மயக்க மருந்து) உணர் வகற்றி, உணாவிழப்பி : (1) உணர்