பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/75

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வளர்வதைத் தடுப்பதற்கான மருதது. antitussive : £)05und hitlágos

முறை; இருமல் அடக்கி; இருமல் தடை : இருமலை நீக்குவதற்கான சிகிச்சை முறை, antivaccinationism : குத்தெதிாப்பு : antivemin : நச்சு மாற்று மருந்து;

அம்மை

கச்செதிர்ப்பி பாம்புக் கடித்த நஞ்சுக்கு முறிவாகக் கொடுககப் படும் மருந்து,

antiviral : நோய்க்கிருமி எதிர்ப்பி; அதி நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி . நோய்க்

கிருமிகளை எதிாத்துச் செயற் படுதல். antivitamin : st$lú 2m t“. u. ib;

ஊட்டச் சாரா எதிர்ப்பி, உயிாச்சத்து எதிாப்பி உயிர்ச்சத்துத் த ைட : 'ன்வட்டமின்' எனற ஊட்டச்சத் தின் செயலைத் தடுக்கும் ஊட்டப் போலி, எடுத்துக்காட்டு: அவிடின், anti-vivisection a täGuml–splansu எதிர்ப்பு: உயிருடன விலங்கு, சிற்று யிரினங்களை அறுத்து ஆராய் வதை எதிர்த்தல். antrectomy: இரைப்பை நீர்சுரப்புத் தடை அறுவை மருத்துவம; இரை முழை எடுப்பு : சிறுகுடல அழற்சி யைக் குணப்படுததுவதற்காக, வயிற்றிலுள்ள இரைப்பைச் சிறு குடல் முதற்கூற்று இடை வழி வாய்ப்பகுதி உள்வளை வினை வெட்டியெடுத்துவிட்டு, இரைப் பை நீர் சுரப்பு ஆதாரத்தை அகற்றுதல். antrostomy : மேல் தா ைட க் குழிவு அறுவை மருத்துவம்; முழை வாய அமைப்பு : தாடை எலுமபு உட்புழையின் உட்குழிவிலிருந்து மேலதாடை உள்வளைவு வரையில் ல டி மா ன நோக்கத்திற்காக செயற்கை முறையில் (அறுவை செய்து)திறந்து சிகிச்சை செய்தல்.

57

antrum : குகைக் குழிவு, எலும்புக் குழிவெட்டு. எலும்பை வெட்டுக் மல் தாடை

குழி: உள் வளைவு. இது همه هیبت .நீன்ன்ே ای

கண் களு_க் கு ச் சற்று மேலே கா “بم.s

தின் பின்புறமுள்ள

தாமடம் அவே எலும்பில் அமைந் திருக்கும்.

anturan : அண்டுவாரன் : சல்

ஃபின் பைராசோன் என்ற மருந் தின் வாணிகப் பெயர்.

anuria: சிறுநீர்த்தடை. சிறு ரேற்ற: சிறு ர்ேக்கட்டு; சிறுநீர்ப் : சிறு நீரகங்கள் சிறுநீரை சுரக்கா மலிருத்தல்.

anus : குதவாய் மலவாய், கழி வாய் : ம்ல்ம் கழியும் வாய். இது ஒரு புழைவாய்ச் சுரிதசை. இது சுருங்கிவிரிநது மலங்கழிக்க இட மளிக்கிறது.

anxiety : கவலை; ஏக்கம் கலக் கம் : அச்சவுணாவு காரணமாக உண்டாகும் கவல்ை. இது நரம்புக் கோளாறு காரணமாக உண்டா கிறது. கடுமையான கவலை சில சமய்ம் மரணம் விளைவிக்கிறது.

anxiolytics: *cugosoả G ao p ủ tị மருந்து : கவலையைக் குறைக்கும் மருந்து. aorta : பெருந்தமணி : இதயத்தின் இடது மேலறையிலிருநது புறப் படும் பெரிய இரத்தக் குழாய். ஒortitis பெருந்தமனி விக்கம்: பெருந்தமனி அழற்சி : இதயத் திண் இடது மேலறையிலிருந்து புறப்படும் பெரிய இரத்தக் குழா யில் ஏற்படும் வீக்கம். apathy : உணர்ச்சியின்மை; உண்ர் விழப்பு: உணர்வற்ற; ஈடுபாடின்மை: இயலபுக்கு மீறி அக்கறையின்றி