பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


argon: ஆர்கான் (மடியம்): காற்று மண்டலத்திலுள்ள அணு எடை 18 உடைய, இயக்கத் திறனற்ற ஒரு வாயு.

argyll robartson pupil யுணர்விலாக் கண்மணி : கண்ணின் பாவை ஒளியுணர்வு இல்லா திருத்தல். நிரம்பு மேகப் புண்ணில்

இந்நிலை உண்டாகிறது. நடு நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் திட்டுத் திட்டாகத் தடிப்புக் காணும் நோய் உண்டாகும்

போதும் நீரிழிவு நோயின்போதும் இந்நோய் ஏற்படலாம். ariboflavinosis : wali-Lifilsir B குறைபாடு : ரிபோஃப்ளேவின்' போன்ற வைட்டமின் B கலவைக் கூறுகள் இல்லாமையால் ஏற்படும் குறைபாட்டு நிலை. arief : ஆரியஃப் : ஃபுளுஃபினேம் அமிலத்தின் வாணிகப் பெயர். arnold chiari malformation : 'ஆர்னால்ட் சியாரி மூ ைள க் கோளாறு : மூளையின் ஆதாரத தைப் பா தி க் க க் கூ டி ய பல கோளாறுகளின் ஒரு தொகுதி. தலையில் நீர்தங்கி மூளை நீர்க் கோவை ஏற்படும்போது இவை பெரும்பாலும் உண்டாகின்றன.

arrhythmia : (opģaļ Șguġ துடிப்பு: _ லயமின்ம்ை : இதயத் துடிப்பு இயல்பான கதியிலிருந்து பிறழ்ந்திருத்தல். arsenic : ஆர்செனிக் உள்ளியம் : அரிதார நஞ்சு, சவ்வீரம் உடல் நலியச் செய்யும் இரத்தசோகை, இரைப்பை-குடல் கோ ளா று, நரம்புக் கோளாறு போன்ற நோய்களை இநதக் கடும் நஞ்சு உண்டாக்குகிறது. artane : ஆர்ட்டான் : 'பென்செக் சால்” எனற மருந்தின் வாணிகப்

பயர்

artefact செயற்கைத் திசு மாற் றம் : திசுவின் கட்டமைப்பில்

61

செயற்கையான மாற்றத்தை உண் டாக்குதல். arteralgia : தமனி கோவு; தமனி ஆலி : இதயத்திலிருந்து குருதி கொண்டு செல்லும் நிாளமாகிய தமனியில் ஏற்படும் வலி,

arteriography : župaf 9uša முறை; தமனி வ ைர வி ய ல் : ஊடுருவக் கூடிய ஒரு திரவத்தை ஊசிமூலம் செலுத்தி தமனி மண்ட லம் இயங்குவதைக் காட்டுதல்.

arteriole: நுண்தமனி, குருதி காடி: ஆதி: o தமனியோடு இணையும் ஒரு நுண தமனி, தமனிகளிலிருந்து குருதிநாளங் களுக்கு இரத்தத்தைக் கொண்டு செல்லும் சிறிய இரத்த நாடிகள். பின்னர் சிரைகள் மூலம் இரத்தம் இதயத்திற்குச் செல்லும். arteriopathy : gunafi Gwrü; தமனி கலிவு, ஏதேனுமொரு தமனியில் உண்டாகும் நோய். arterioplasty : stosufi , olguensi மருத்துவம்; தமன்ரிச் சீரமைப்பு: தம்னி அமைப்பு : ஒரு தமனியில் ஏற்படும் நோயைக் குணப்படுத் துவதற்காகச் செய்யப்படும் அறு வை மருத்துவம். arteriosclerosis : suosif Spiš கம்; தமனித் தடிப்பு: முதுமை காரணமாக தமனி நலிவடைந்து மாற்றமடைதல்.குருதிக் குழாயின் இடைமென்தோல் தடிப்பதால், இது உண்டாகிறது. arteriotomy : G05# sulgúų; தமனித் திறப்பு: தமினியை வெட்டி அல்லது ஊசியால் துளையிட்டு இரத்தத்தை வடியவிடுதல். arteriovenous. Įstosofi svibų; žuo னிச் சிரைக்குரிய, தமனிச் சிரை சார் : ஒரு தமனியும், ஒரு நரம்பும் தொடர்புடைய எதுவும். arteritis : காடி அழற்சி தமனி அழற்சி: தமனியழல் இதயத்தி