பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/470

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பாட்டு முதற்குறிப்பு அகரவரிசை பாட்டு பக்க பாட்டு பக்க எண் எண் எண் என் அகல்வினை 156 - 362 உருக்கம்பேசிய 27 - 76 அங்கைமென்குழல் 46 - 120 இ_இதிபதிபTசி 139 - 324 அணிபட் 124 - 292 உனைத்தினந் 5 - 30 அதலவிதலமுத 157 - 364 ஏவினைநேர்விழி 56 - 140 அந்தகன் வருந் 47 - 124 ஒருபொழுது 166 – 384 அபகார 106 - 252 ஒருவரை ஒருவர்தேறி 167 - 386 அமுதுததி 17 - 54 ஒடியோடி 153 - 354 அம்பொத்தவிழி 19 - 60 ஒரா தொன்றைப் 57 - 142 அரிசனவாடை 158 - 366 கடலைச்சிறைவைத் 126 - 296 அருக்குமங்கையர் 4 - 26 கடலைபொரியவரை 168 - 388 அருணமணி 48 - 126 கட்டழகுவிட்டுத் 58 - 144 அருத்தி 159 - 370 கண்டுமொழி 59 - 144 அவனிதனி 138 - 324 கதியைவிலக்கு 169 - 390 அவனிபெறுந் 24 - 70 கமல மாதுட 23 - 68 அளகபார 22 - 66 கரிக்கொம்பந் 29 - 82 அறமிலா 160 - 370 கரிய பெரிய 129 - 302 அறிவழிய 49 - 128 கரிய மேகமதோ 170 - 392 அனிச்சங் 26 - 74 களியிணைக் 171 - 394 அனைவரு 50 - 130 கருகி யகன்று 172 - 396 ஆதாளிகள்புரி 118 - 280 கருப்பந்தங் 30 - 86 ஆலகாலமெனக் 152 – 352 கருப்புவிலில் 173 - 398 ஆறுமுகம் 161 - 372 கருவடைந்து 8 - 36 இத்தாரணிக்குள் 162 - 374 கருவினுரு 140 - 326 இயலிசையில் 51 - 132 கலக வாள்விழி 150 - 348 இரவியென 145 - 334 கலகக் கயல்விழி 116 - 276 இருகண்க 146 - 338 கலவியிலிச்சித் 136 – 318 இருகுழையெறிந்த 52 - 134 கலைகொடு 174 – 402 இருசெப்பென 125 - 294 களபமுலை 114 - 270 இருள்விரிகுழலை 53 - 136 களபமொழுகிய 60 - 146 இலகியகளப 163 - 378 கறுக்குமஞ்சன 6 - 32 இலகுகனி 164 - 380 கறுத்த குழலணி 112 - 264 இன்பமுந் 54 - 138 கனககும்ப 175 - 404 உததியறல் 55 - 138 கனகந்திரள் 2 - 22 ம ம்பர் தருத் (2) - 10 கனங்கள் கொண்ட 61 – 150 ா , , || ". : Is I.” ,*#-_ fif i.வி 11 F1 r 18/1 314