பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/73

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 1- 9 நினைக்கும் முன்னே 3-3 கழனியும் - கஞ்சைகளி வர - யான் நினைத்த மாத்திரத்தில் வரும் படியாக. ]-10 மொய்ம்பாக வடலி யோடு. லும். 3-4 பரவும் - பரந்துசெல் லும். 35 தீம் கன்னலா - தித்திப் புள்ள கரும்பு போல வும் 3-5 பூங்கமுகா - பூநிறைந்த கமுகுமரங்கள் போல 1-11 கமழ்-மணக்கின்ற 1-11 எம்மாண்பும் - ,. வும். 37 வெண் தரளத்தை வெள்ளை முத்துக் பெருமைகளும். 1.12 மென்பூ அடி-மெல்லி ய மலரைப் போன்ற பாதங்களை. 2.7 நன்நீர்மைதான் - நல்ல ஒழுக்கங்களையே. 2-7 எஞ்ஞான்றும் என் றும். களை. 3-9 சாந்தம் - சந்தனம். 3-9 தண்பளிதம் பச்சைக் கருப்பூரம். 2-7 பயிவற்கும் அப்பிய 3-10 புனல்தோயும் - நீரில் சித்தற்கும். 2-9 வான்மதியால் - தூய குளிக்கும். 8.10 ஏந்திழையார் - பெண் = புத்தியால். களுடைய. 2.10 பான்மையுடன் - குண த்துடன். நூல். 3-11 மிளிரும் -ஒளிரும். 3-13 காவு-சோலை. செண்டு 3-14 பூம்பந்து - 3.1 சந்தம் செறியும் - சந் தனமரங்கள் அடர்ந் திருக்கும் 3- 1 தமிழ்மலை-பொதிகை. 3-1 தண்முகில் - குளிர்ந்த மேகம். 3.2 உந்தும் திரை - உயரும் போன்ற. 3-15 கடுக்கைப் போதை கொன்றை அரும்பு களை = 3-15 மந்தி - பெண்தரங்கு கள். 3-17 மன்றல்- வாசனை. 3.18 தென்றல் அலை. தென் 3-2 பொருநை தாமிர

காற்று. 3-18 இன்தமிழ் இனிய வருணி நதி. 3.3 தடமும் லும். - குளங்களி தமிழை. 3-19 கிள்ளை-கிளிகள். 57