பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாச் சூத்திர அகாாதி ( - - - - - சூத்திரம், பக்கம். சூத்திரம் - பக்கம். சைல் me.a எங்க

  • எக உக NE

உஎ காய் காய் கசு ர்கக எக காசு சய 4 டூஉ. சகள் உய சச யா எலடு E . பெண்டென் கிளவி பெயரும் தொழிலும் பெற்ற மாயின் பொன் னென்கிளவி மகப்பெயர் மகாத் தொடர்மொழி மகா விறுதிவே மதன்வினை கிளப்பின் மக்க ளென்னும் மரப்பெயர்க் கிளவிக்கம்மே மரப்பெயர்க் கிளவி மெல். மருவின் றொகுதி மழையென் கிளவி மன்னுஞ் சின்னு மஃகான் புள்ளிமு னத்தே மஃகான் புள்ளிமுன் வவ்வும் மாமாக் கிளவியு மாநுகொ ளெ - மெண் மாறுகொ ளெ - இமய ஓம் மினன் கிளவி முதலா வேன சம் மு.ரெண்ணினெ மூd" செண்ணின் மூjனரிலை நீடிலு முதனிலை யெண முரணென் முற்றிய லுகா முன்னுயிர் முன்னென் சிளவி மூவள் பிசைத்தல் மூன்ற னொற்றே நகாச மூன்ற னொற்றே வகார மூன்ற னொற்றே வாரம் மூன்ற னொற்றே வந்த மூன்றன் முதனிலே மூன் அறிலை யிட்ட மூன்று சான்கு மூன்று மாறு மெய்ந்நிலை கட்டி மெய்யி னௗபே மொனியக்கம் மெய்யி னியற்சை மெய்பின் வழிய மெய்யுயிர் சன் மெய்யோ டிலேயயினு மெல்லெழுத் தென்ப மெல்லெழுத் தாறும் - மெல்லெழுத் தியை யின்ணகார மெல்லெழுத் தியையி னகார மெவ்லெழுத் தியையி னல் மெல்லெழுத் தியையி னிறு மெல்லெழுத்து மிதி மெல்வெழுத்து மிக மெல்லெழுத்து மிகு மெல்லெழுத் சமழு மெல்லெழுத் துறழு மெல்லொற்று மென்மைய மிடைமை மொழிப்படுத் திசைப்பினு மொழிமுத பகரம் வருவழி யகர வீதி யாழ வென்னு மூன்று யாழ வென்னும் புள்ளி முன்னர் பலமுன் யாதெனிறுதி - மன் யாதெனிறுதி - முரு யாமரக் கிளவிரம் யாவின் மொழியே யாவென் வினாவி யாவென் விருவும் ரகார விறுதி வகார இறுதி வனவென வரூஉ - முன் லனவென வரூஉ - யிறு வகரக் சிலி வகார பசையு உடவேங்கடந் தென் வண்டும் பெண்டு வசன் முறை மூன்று வல்லெழுத் தென்ப வல்லெழுத் தியற்கை வல்லெழுத்து முதலிய வல்லெழுத்து மிகினு வல்லெழுத்து மிகிலு - ஒல் வல்லென் கிளவி வல்லொற்று - மிகு வல்லொற்று - ஒரு வளியென வருடம் செய் A B & சா ச . மாசுக E NR.2 EN உய கை (நe பருசு பாதிக உசு காய்க

  • )

ஈசன் ராசய

5 நசு எதிய கசசு " கிய T உது -