பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தொல்காப்பிய எழுத்ததிககரச் சூத்திர அகராதி. சூத்திரம். செய்யு ளிறுதி சேவென் மாப்பெய ஞகாரை யொற்றிய எணாம் னயரவ ஞ்சமய வ்வெனு முக ஞாமவ வியையினு ஞமேன வென்னும் ஞாவெண் புள்ளி டகார ணகார டறலள வென்னும் ணகார விறுதி ணனவென் புள்ளி ணளவென் புள்ளிமுன் தசுரம வரும்வழி தந்தந் திரிபே தம்மியல் கினப்பி தமிழென் கிளவி தாஜா மென்னு தாயென் கினவி தாழென் கிளவி தாலும் பேலக் தாயைானெற்று ரான்ா னும் திங்கண் முன்வரின் திங்களு நாளும் பிரிவது கனப்பி தேற்றவெகரமுஞ் தேனென் கிளவி தொடர விறுதி ரொழிற்பெய தொழிற்பெய கொழிற்பெய தொழிற்பெய நகர விறுதியு நமவ கென்னு நாட்பெயர்க் களனி நாண்முற் றோன்றுந் சாயும் பலகையுக் நாலிளிம்பு வீங்கி கானக னொற்றே லகார நான்க னொற்ரே றகார கான்கு மைத்து கிலாவென் கிளவி நிறுத்த சொல்லும் நிறையு மளவும் பக்கம். 26 கூசு ளஉ உஅ ளஉ கக எசு கங ளசு ரூஉ T ஙக 2.10) re-A சுஎ ளஉக ளஉறு

  • +

ஈயசு கல் அ கூகூ ரிசங் சுயச எ அ moja mida ளஉ ச (02. ளசக ளயசு அஅ ளஉன் the th சிசு ளருஉ அஉ ஈசமி சூத்திரம். நீட வருதல் நீட்டம் வேண்டி நீயெனொருபெயருG நீயெ னொறபெயர் சீயென் பெயரு நும்மெ னிறுதியி நும்மெ னிறுதியு நும்மெ னொருபெயர் நுனிநா வணரி எறா யிரமுன் நூறுமுன் வரினுங் தூறூர்ந்து வரூஉ நூறென் கிளவி நெடியத னிறுதி யியல்பா நெடியத னிறுதி யியல்பு நெடியதன் முன்ன நெட்டெழுத் திம்பரு நெட்டெழுத் திம்ப ரொற்று நெட்டெழுத் தேழே செல்லுஞ் செல்லுங் படர்க்கைப் பெயரு பதக்குமுன் வரினே பத்தனொற் றுக்கெட் பததென் கிளவி பலாறி சொன்முன் பலவற் றிறுதி நீடு பலவற் றிறுதி யரு பல்லவை நுதலிய பல்வித ழியைய பனியென வரூஉங் பனையின் முன்ன பளைய மரைய பளையெ னளவுங் பன்னீ ருயிரு பாழென் கிளவி பீரென் கிளவி புணரிய னியிடை புர்மாக் கிளவி பள்ளி யில்லா புள்ளி யிறுகியு - சொல் புள்ளி யிறுதியு - வல் புள்ளி யீற்றும் புள்ளும் வள்ளுஞ் பூல்வே லென்றா பூவெ னொருபெய பக்கம். அ கூய அ'சூ சுஎ ளயக the le எடுசு சநய ஈஉ 172. ருஅ

க அ'சு ளசங் m2. Am the P எஅ அ t 264 கூகூ அஎ சுஅ & 2 கக உச FD_& ள உங & Fr 84 எங MT FOTO எ உக