பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம் சிறப்புப்பாயிரம் வடவேங்கடந் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கல் ஓலகத்து வழக்குள் செய்யுளு மாயிரு முதலின் எழுத்தின் சொல்லும் பொருளு நாடிச் செந்தமியற்கை சிவணிய நிலக்கொடு முந்து நால் கண்டு முறைப்பட வெண்ணிப் லக்தொகுத் தோனே போக்கறு பனுவல் கிலந்தரு திருவிற் பாண்டிய னவையக் தாங்கரை ஓரவி னான்மறை முற்றிய அதங்கோட் டாசாரற் கரிறபத் தெரிந்து மயங்கா மரபி னெழுத்துமுறை சாட்? மல்கு நீர் வரைப்பினைந்தி: நிறைந்த தொல்காப் பயனெனக் தன்பெயர் தோற்றிப் பல்புகழ் நிறுக்த படிமை யோனே, எக்கால் உரைப்பினும், அந்நற்குப் பாயிரம் உரைத்து உரைக்கலென்பது மா!.. என்னை" ஆயி முகர்சா போகன்ற தாயினும் பாயிரக் கலை து பனுவ வன்'ற' என்ப வாகலின், பா.H QrRok* u ? ! 4.nsi 301. அக நூற்குப் புறகசையேல் அஏகேட்டு என்னை பயனெனின். தன் ணர்குக் கற்புடையாள் போல் இன்றிய மைடா சப்பிற்றாயும் திருவைச் , KOT 5கத்திற்கு உரு ="மைச்சான்பாடம் போல அலக்கா "மாதர் சிறப்பியும் 'பரு லானும், பாசம் $ *R : F: 5: கேட்குமேயெனில் குறிரரி புக்க மான் போல மாணாக்கன் இடர்ப்படுமா மாலும், பாயி கேட்டல் பயனுடை நாயிற்று. அப்பாவிடம் பொதும் சிறப்புடான இருவதைத்து, எல்லா தான்முகத்தும் பொதவாக உரைக்கப்படுதலில் பொது பெனப்பட்ட. .எவோன்" ஹன்னா முதலிய நாலுட்சொல்லும் பொருளலை'ா : பருப்பொருகாக் சு... ஜூம் பொதுப்பாயிம் போலாத, தூலகத்தெல்லாம் பயான்" மாத்திரையேயன்றி அர் நூலில் சொல்லப்படுகின்ற பொருள் முதலிய 2. ணர் ர் 4 வின். அணியிழை மகார்க்கு அவ்வணியிற் சிறந்த ஆடைபோல் நாற்கச Ar , வார் சிறப்பெனப்பட்ட த'.