உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/7

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

> சூத்திரம். ஆற னுருபினகர ஆற னுருபினும் ஆறென் கிளவி ஆனி ஊகரமு ஆனோற் றகர ஆன்முன் வரூஉம் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரச் சூத்திர அகராதி. பக்கம். சூத்திரம். இஈ எஏஐ இக்கி னிகர இகா யகா இகா விறுதிப் இடம்வரை இடைநிலை ரகர இடைப்படிற் இடையெழுத் தென்ப இடையொற்றுத் இதழியைந்து இயற்பெயர் இரண்டுமுத இராவென் இருதிசை இருளென் கிளலி இலமென் கிளவி இல்ல மரப் இல்லென் கிளவி இவ்லொது கினப் இறாஅற் றோற்ற இனியணி இன்றி யென்னு இன்னிடை வரூஉம் இன்னென வரூயம் ஈகார விறுதி ஈமுங் கம்மும் ஈரெழுத்து மொழியு மு ஈரெழுத்து மொழியும் ஈரெழுத் தொரு ஈழியன் மருங்கினி ஈறியன் மருங்கினு உஊ ஒரு வென்னு 2.2t 95ger Gaver உஊர கார நவவொடு உகர மொடு உகர விறுதி உச்ச கார மிரு உச்ச காரமொடு உட்பெறு புன்னி ளருக FF அசு அசு

FP ளசசு கஎ 82 இநஎ ளஞ்.அ NFM கூக ளஎ MT67 ளஉர கஎ அநி. 12 அகூ 11:72 கைச J & கூய உஅ உக ய உணரக் கூறிய உண்டென் கிளவி உதிமரக் கிளவி உந்தி முதலா உப்ப காரமொடு உப்பு கார மொன்றென உம்மை யெஞ்சிய உயர்திணைப் பெயரே உயர்திணை யாயின் உயர்திணை யாயினு உயிரும் புள்ளியு மிறுதி உயிரும் புள்ளியு மிறுதி யாகி உயிர்முன் வரினு மாயிய உயிர்முன் வரினு மாயிய உயிரிறு சொன்முன் உயிரீ றாகிய முன்னிலை உயிரீ றாகிய வுயர்திணைப் உயிர்மெய் யல்லன உயிர்மெய்யீறும் உயிர்ஒள வெஞ்சிய உரிவரு காலை உருபிய னிலையு உருலினு மிசையினு உரைப்பொருட் கிளவி ஊகார விறுதி ஊவெ னொருபெய எ என வருமுயிர் எகர ஒகரத் சுகர வொகரம் என் மாமாயி எஞ்சிய வெல்லா எட்ட னொற்றே எண்ணி னிறுதி எண்ணுப் பெயர்க் எப்பெயர் முன்னரும் எருவுஞ் செருவ எல்லா மென்னு எல்லா மொழிக்கு எல்லாரு மென்று எல்லா வெழுத்தூம் எழுத்தெனப் படுப எழுத்தோ ரன்ன ஏது எனுமுயிர் ஏகார விறுதி ஏயெனிறுதி பக்கம். ளகசீ ளசுக அஎ உசு உஅ 25 ma) s மருது (149 கூஎ ருக ருங உ ச ஙa 2 F அஎ M& கஅ எஎ உஎ 20 அப். FO 201 ளசஎ எச சுஅ Th F GT உஎ கூரு The Fir