பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/75

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

(இருவது - உருபியல். இவ்வோத்து என்ன பெயர்த்தோ வெனின், உருபுகளொடு பெயர் புணரும் இயல்பு உணர்த்தினமையின், உருபியல் என்னும் பெயர்த்தி. மேல் தொகுத்துப் புணர்த்த செய்கை ஈண்டு நின்றும் விரித்துப்புணர்க்கின்றாராகலின், தொகைமரபி னோ இயைபு உடைத்தாயிற்று. - எங, அ ஆ - ஊ ஏ ஔ வென்னும் அப்பா லானிலைமொழி முன்ளர் வேற்றுமை குத்தின்னே சாரியை, இந்தலைச்சாத்திரம் என் ரலிகோவெனின் அ... கோர உகர reகார ஏகா: ஒளா. ஈறுகள் உருடனொடு புணரும் உணர்த்துதல் தெலிற்று.. s-* :- 2 = 2. ::( * என்னும் ப்பால் ஆரான் பலைமொழிமுன்னர்அ ஆ - Air C as என்ற மசால்லப்படுகின் கவி கூற்று இதனைய முகவுடைய நிலைமைாழிக முன்னர், சேற்று.ை. பகுபிற்கு சாரியை இன்-அமையும் கள் வருமொழியாய்த ம்3 இடை. 47.f?."mo . irசபை , உ-ம், விளவினை, காவினொ. எ விற்ன, 'எவின், விளவினது, வின்கண் என-ம்; பலாவினை. பலா னொடு எனவும்; ஈனை , சதினொடு எனவும்; சமூஉ வினை, கமூஉவினர் எனம்; சேவினை. சேதி என 'ம்: Ca7ுனை, வௌவி னொரு எனலம் கருத அறிந்த ஒட்டு, 17ச, பல்லனை துதலிய வார விறுபெயர் ADாடு வணலெர். பின்றே. இது, மேற்கூறிய ஈற்றுள் அகரபத்ரர் சிலவற்திற்கு எய்தியது; விலக்கிப் பிறி துவிதி கூறுதல் 3, "y. இ-ள் :-- பல்லவை.தலிய பெயர் அகரம்-பன்மைப்பொருளைக் கரு.Sar பெயர்களின் இறுதி அகரம் வற்ருெசிடேனால் !சம் இன்று வந்துச்சாரியையொடு பொருந்து தலை ஒழிதல் இல்லை. உ-ம். பல்லவற்றை, பல்லவற்றொக; உள்ள வற்றை, உள்ள வற்றொடு; இல்ல வற்றை, இல்லவற்றொரு; சில்லவற்றை, சில்லமற்றொரு என ஒட்டுக. 'எச்சமின்று' என்றதனான், ஈண்டும் உருபு இன் சாரியைபெற்றே முடியுமெ ன்று சொன்க. இன்னும் இதனானே மேல் இன்பெற்றன பிற சாரியையும் பெறு மெனக் கொள்க. மகத்தை, நிலத்தை ஏனவரும். எடு, யாவென் வினா மாயிய விரியாது, இஃது ஆகாரவீற்றுள் ஒருமொழிக்கு எய்தியது விலக்கிப் பிறி துவிதி வகுத் தல் அதலிற்று. யா என் வினாவும் அ இயல் திரியா தி-யா என்று சொல்லப்படும் ஆகாரவீற்று வினாப்பெயரும் மேற்கூறப்பட்ட வற்றுப்பெறும் அவ்வியல்பில் திரியாது. உ-ம், யாவற்றை , யாவற்றோடு என ஒட்டுக. .