மழலை அமுதம்/புது நாள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
புது நாள்

        புத்தம் புதுநாள் பிறந்தது பார்
        புதிய நற்பணிகள் செய்திடுவாய்
        இத்தனை நாள் வீணாய்க் கழித்தது போல்
        இதனையும் வீணாய்க் கழிப்பாயோ?
        சத்தமில்லாமல் ஒருநாள் தோன்றும்
        சத்தமிலாமல் அது மறைந்திடுமே
        எத்தனை வருந்தி அழைத்தாலும்
        இதுநாள் மீண்டும் வருமோ சொல்?