முடியரசன் தமிழ் வழிபாடு/011-049

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

11. வணங்குகின்றேன்


ஆழமாப் பயின்றே னல்லேன்
அகலமும் அற்றே யாகும்
யாழநின் னருளா லம்மே
யாப்பென ஒன்று கட்டிச்
சூழும்நின் னடிக்கே சூட்டிச்
சொக்கிநான் வணங்கு கின்றேன்
ஏழையேன் இளகும் நெஞ்சில்
என்றும்நீ இருத்தல் வேண்டும்

[ஊன்றுகோல்]