மெய்யறம் (1917)/இயலதிகாரவகராதி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்யறம்

இயலதிகாரவகராதி.


இயல். பக்கம். அதிகாரம். பக்கம்.
அந்தண ரியல்,  58 அவர்பா லொழுகல்,  39
அரசியல்,  33 அழுக்கா றொழித்தல்,  12
இல்வாழ் வியல்,  19 அறம் புரிதல்,  57
மாணவ ரியல்,   3 அறிந்து சொல்லல்,  37
மெய்யியல்,  63 அறிவுடைமை,  16
அதிகாரம் பக்கம் அன்பு வளர்த்தல்,  30
அச்ச மொழித்தல்,  26 ஆகா நட்பு,  49
அடக்க முடைமை,  15 ஆசிரியரை யடைதல்,   6
அந்தண ரியல்பு,  58 இகல்,  49
அந்தண ரொழுக்கம்,  58 இடனறிதல்,  53
அமர் செய்தல்,  54 இடுக்க னழியாமை,  27
அமர் துணிதல்,  53 இரவு விலக்கல்,  10
அமர்த் திட்பம்,  51 இல்லமைத்தல்,  18
அமர் வகை,  51 இல்வாழ் வுயர்வு,  18
அமைச் சாளுதல்,  37 இறை கொள்ளல்,  56
அரசு கொள்ளல்,  55 இன்பந் துய்த்தல்,  20
அரசு நலம்,  33 இன்னா செய்யாமை,  61
அரண்,  41 ஈகை புரிதல்,  32
அரணமைத்தல்,  42 உடம்பை வளர்த்தல்,   7
அரணளித்தல்,  43 உயிர்த்துணை கொள்ளல்,  19
அரியவை பெறுதல்,  40 உயிர்த்துணையாளுதல்,  19
அருள் புரிதல்,  62 உரை நூலாளுதல்,  36
உற்றாரைப் பேணல்.  28 தொழிலறிதல்.  13
ஊக்க முடைமை.  17 நடுவுநிலைமை.  15
எண்ணெழுத் தறிதல்.  13 நட்பு.  48
ஒப்புர வொழுகல்.  31 நல்லினஞ் சேர்தல்.   5
ஒழுக்க முடைமை.  15 நன்றி யறிதல்.  14
ஒற்றாளுதல்.  36 நாடு.  40
கண்ணோட்டம்.  34 நாட்டுச்சிறப்பு.  41
களவு விலக்கல்.   9 நெடுநீரொழித்தல்.  24
காமம் விலக்கல்.  29 பகைமை.  50
கால மறிதல்.  52 பகையடு நெறி.  50
குடி புரத்தல்.  56 படை.  45
குறிப்புணர்வுடைமை.  39 படைக்கலம்.  46
கூடாவொழுக்கம்.  59 படையமைத்தல்.  47
கைத்தொழில்.  45 படை யளித்தல்.  47
கொலை விலக்கல்.   8 படை வகை.  46
சிற்றினம் விலக்கல்.  22 பண்பு செய்தல்.  38
சுற்றம் பெருக்கல்.  33 பயனில்சொல்   
சூது விலக்கல்.   9 விலக்கல்.  12
சூழ்ச்சி புரிதல்.  34 பழமை.  48
செய்வினை யாளுதல்.  35 பற்றுளம் விடுதல்.  27
செருக்கொழித்தல்.  26 புகழ் செய்தல்.  32
தவஞ் செய்தல்.  61 புதல்வரைப் பேணல்.  30
தன்னை யறிதல்.   6 புலால் விலக்கல்.   8
தன்னைப் பேணல்.  28 புறஞ்சொல்லல்   
தாய்தந்தையரைத்    விலக்கல்.  11
தொழுதல்.   4 பெரிய வரசரைச்   
திருந்தச் செய்தல்.  14 சேர்தல்.  38
தீயினம் விலக்கல்.   5 பெரியாரைத் துணைக்   
துயிலொழித்தல்.  25 கொள்ளல்.  22
துறவடைதல்.  62 பேதைமை   
தூது விடல்.  54 யொழித்தல்.  23
பரத்தையை விலக்கல்.  21 மெய்ந்நிலை யடைதல்.  65
பரத்தனை விலக்கல்.  21 மெய்யின் அடக்கநிலை.  63
பொய்ம்மை விலக்கல்.  11 மெய்யுணர்தல்.  64
பொருட் சிறப்பு.  43 மெய்யுண்மை.  63
பொருள்.  43 மெய்யைத்தொழுதல்.   4
பொறுமைகொள்ளல்.  31 மெய்யின் விளக்கநிலை.  64
மடி யொழித்தல்.  25 வலி யறிதல்.  52
மயக்குவ விலக்கல்.  10 வாணிகம்.  44
மறவி யொழித்தல்.  24 விதியிய லறிதல்.   3
மனத்தை யாளுதல்.   7 விருந்தினரைப்   
மாணவர் கடமை.   3 பேணல்.  29
மானங் காத்தல்.  59 வெஃகாமை.  60
முயற்சி யுடைமை.  17 வெகுளாமை.  60
முறை செய்தல்.  57 வெண்மையொழித்தல்.  23
முன்னோரைப்பேணல்.  29 வெற்றி யடைதல்.  55