விடுதலைப்போரில் சேதுபதி மன்னர்/இணைப்பு 4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இணைப்பு 4


முத்துராமலிங்க விஜயரகுநாத சேதுபதி மன்னர்
பற்றிய சில தனிப்பாடல்கள்


1. அமிரிக்க யாளன் முத்து ராமலிங்க
      சேதுபதி அவனிக் கெல்லாம்
   சமூகப் ரதாப னெங்கள் முத்திருளப்ப
      பேந்த்ர மந்திரி துலங்குநாளிற்
    சமருக் கென்றெதிர் மன்னர் தரையிலிலை
       மதனொரு வன் தவிர மின்னார்
     குமரிக்குட் கன்னியா குமரி யல்லால்
        மந்நிலைப் பெண் குமரிதானே. - தனிப்பாடல்

2. கிளையாள்ன் சேதுபதி ரகுநாயகன் கிஞ்சுக வாய்
   இளையார் கல்வி யிடத்து நம்மீசரிடத்து மன்றி வளையாத
   பொன்முடி சற்றே வளையு மகுட மன்னர் தளையாடிய
   கையிற் காளாஞ்சி எந்துஞ் சமயத்துமே!
                 - வரகவி மீர்ஜவ்வாதுப்புலவர்

3. நதியாம் விரிசிலை நன்னகர் பொற்கோட்டை
   பதியாந் துறைசைப் பதிக்கு-விதியாகத்
   தானமிட் டான் சேதுபதி தாரணி தானுள்ளளவும்
   ஈனமிலை யாகு மென்று.
                    - தனிப்பாடல்

4. சேதுபதி காத்த முத்து ராமலிங்க
      துரை ராச சிங்க மந்திரி
   மாதுபதி முத்திருளப்பன் கொடிய
      வரிவேங்கை வளரா திக்கம
   கோதுறு பாமரக்காடு கருணிகர்
      மும்மதக் கொல்யானை மற்றோர்
   மோதுபெருந் புலிக்காடு கல்வி
     மான்களுந் திரிந்தால் மோசந்தானே!
                      - நமச்சிவாய புலவர்