விடுதலைப்போரில் சேதுபதி மன்னர்/இணைப்பு 5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இணைப்பு 5
இந்த வரலாற்று ஒவியத்திற்கு உதவிய
ஆவணங்கள்-பட்டியல்

CONSULTATIONS : Tarmilnadu Archives, Madras.

I. Military Consultations :

Volumes : 42, 42B, 43, 75, 128, 129, 136, 143, 155, 158,
          174, 182, 183, 184, 185, 185В, 186. 187, 188,
          188А, 189, 189А, 189В, 190, 191, 192, 193, 193А,
           193В, 253, 215, 254 A, B, 285, AB, 289, 256.

II. Revenue Consultations :

Volumes : 50, 50A, 58, 6.1, 62A, 63, 64A, 65, 66, 67, 68,
          69В, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
          102, 103, 104, 105, 167.

III. Secret Consultations :

     Volumes : 2, 104, 10B, 8.

IV. Board's Consultations :
     
     Volumes: 105, 167, 256A, Misc. Volumes : 6, 10, 11.

V. Public Consultations :

     Volurhäs : 182, 227A, 204.

VI. Marine Consultations :

     Volume : 99

VII. Military Country Correspondence :
      Volumes : 4, 19, 21, 35, 44, 44A, 45, 64, 65,
      279,280.

VIII. Military Misc. Book.
      Volumes : 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
      44, 45, 46, 47, 48.

IX. Revenue Sundries:
    Volumes : 21, 26.

X. Revenue Despatches :
   Volumes : 6, 26, 64.

Xl. Political Despatches :
    Volumes : 2, 3, 5.

XII. District Collectorate Records :
     1. Madura District Volumes : 11.03, 1122, 1133,
                                  1139. 1140, 1152,
                                  1155, 1157, 1197,
                                  1202.

     2. Tanjore District Volumes : 3345, 3348, 4443,
     3. Tirunelveli District Volumes: 3589, 3570, 3578,
                                      3.579
XIII. Press lists :
       Volumes : for 1793, AD, 1794, AD,
                                   1795, AD, 1796, AD,
                                   1797, AD, 1798, AD,
                                   1799, AD, 1800, AD,

XIV. Board of Revenue Records :
     Miscellaneous Registers.