ஆசிரியர்:கி. வா. ஜகந்நாதன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2007 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 21 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. அதிசயப் பெண்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. அபிராமி அந்தாதி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. இலங்கைக் காட்சிகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. எழு பெரு வள்ளல்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-1
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. கரிகால் வளவன்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. கிழவியின் தந்திரம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 9. கோவூர் கிழார்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 10. சிலம்பு பிறந்த கதை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 11. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 1
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 12. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 2
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 13. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 3
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 14. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 4
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 15. திருவெம்பாவை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 16. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 17. புது மெருகு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி (129 பக்கங்கள், )
 2. அதிசயப் பெண் (57 பக்கங்கள், )
 3. அன்பின் உருவம் (103 பக்கங்கள், )
 4. அன்பு மாலை (86 பக்கங்கள், )
 5. அபிராமி அந்தாதி விளக்கம் (242 பக்கங்கள், )
 6. அபிராமி அந்தாதி (117 பக்கங்கள், )
 7. அப்பர் தேவார அமுது (164 பக்கங்கள், )
 8. அமுத இலக்கியக் கதைகள் (122 பக்கங்கள், )
 9. அறப்போர் (139 பக்கங்கள், )
 10. அறுந்த தந்தி (185 பக்கங்கள், )
 11. அழியா அழகு (240 பக்கங்கள், )
 12. ஆத்மஜோதி (36 பக்கங்கள், )
 13. ஆரம்ப அரசியல் நூல் (170 பக்கங்கள், )
 14. ஆலைக் கரும்பு (127 பக்கங்கள், )
 15. இன்ப மலை (சங்கநூற் காட்சிகள்) (140 பக்கங்கள், )
 16. இரத்தினகிரி பாலமுருகன் அந்தாதி (61 பக்கங்கள், )
 17. இரு விலங்கு (147 பக்கங்கள், )
 18. இலங்கைக் காட்சிகள் (150 பக்கங்கள், )
 19. உதயம் (35 பக்கங்கள், )
 20. உள்ளம் குளிர்ந்தது (145 பக்கங்கள், )
 21. என் ஆசிரியப்பிரான் (237 பக்கங்கள், )
 22. எல்லாம் தமிழ் (108 பக்கங்கள், )
 23. எழில் உதயம் (240 பக்கங்கள், )
 24. எழு பெரு வள்ளல்கள் (70 பக்கங்கள், )
 25. ஏற்றப் பாட்டுகள் (122 பக்கங்கள், )
 26. ஒன்றே ஒன்று (99 பக்கங்கள், )
 27. ஒளிவளர் விளக்கு (98 பக்கங்கள், )
 28. கஞ்சியிலும் இன்பம் (99 பக்கங்கள், )
 29. கண்டறியாதன கண்டேன் (337 பக்கங்கள், )
 30. கதிர்காம யாத்திரை (87 பக்கங்கள், )
 31. கதை சொல்லுகிறார் கி.வா.ஜ (160 பக்கங்கள், )
 32. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-1 (359 பக்கங்கள், )
 33. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-2 (379 பக்கங்கள், )
 34. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-3 (370 பக்கங்கள், )
 35. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-4 (360 பக்கங்கள், )
 36. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-5 (362 பக்கங்கள், )
 37. கந்தர் அலங்காரச் சொற்பொழிவுகள்-6 (474 பக்கங்கள், )
 38. கன்னித் தமிழ் (256 பக்கங்கள், )
 39. கரிகால் வளவன் (104 பக்கங்கள், )
 40. கற்பக மலர் (153 பக்கங்கள், )
 41. கலைச் செல்வி, கி. வா. ஜகந்நாதன் (124 பக்கங்கள், )
 42. கலைஞன் தியாகம் (242 பக்கங்கள், )
 43. கவி பாடலாம் (250 பக்கங்கள், )
 44. கவிஞர் கதை (59 பக்கங்கள், )
 45. காரைக்காலம்மையாரின் அற்புதத் திருவந்தாதி (593 பக்கங்கள், )
 46. காவியமும் ஓவியமும் (123 பக்கங்கள், )
 47. கி. வா .ஜ. பேசுகிறார் (191 பக்கங்கள், )
 48. கி.வா.ஜ வின் சிலேடைகள் (131 பக்கங்கள், )
 49. கிழவியின் தந்திரம் (74 பக்கங்கள், )
 50. குமண வள்ளல் (111 பக்கங்கள், )
 51. குமரியின் மூக்குத்தி (149 பக்கங்கள், )
 52. குறிஞ்சித் தேன் (115 பக்கங்கள், )
 53. குழந்தை உலகம் (118 பக்கங்கள், )
 54. கோயில் மணி (158 பக்கங்கள், )
 55. கோவூர் கிழார் (93 பக்கங்கள், )
 56. சகல கலாவல்லி (98 பக்கங்கள், )
 57. சங்கர ராசேந்திர சோழன் உலா (113 பக்கங்கள், )
 58. சரணம் சரணம் (215 பக்கங்கள், )
 59. சித்தி வேழம் (139 பக்கங்கள், )
 60. சிரிக்க வைக்கிறார் கி. வ. ஐ. (164 பக்கங்கள், )
 61. சிற்றம்பலம் (99 பக்கங்கள், )
 62. சிலம்பு பிறந்த கதை (94 பக்கங்கள், )
 63. சுதந்திரமா (113 பக்கங்கள், )
 64. ஞான மாலை (146 பக்கங்கள், )
 65. தனி வீடு (155 பக்கங்கள், )
 66. தமிழின் வெற்றி (107 பக்கங்கள், )
 67. தமிழ் நாவலின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் (175 பக்கங்கள், )
 68. தமிழ் நாவல்கள்-நாவல் விழாக் கருத்துரைகள் (175 பக்கங்கள், )
 69. தமிழ் நூல் அறிமுகம் (290 பக்கங்கள், )
 70. தமிழ் வையை-சங்கநூற் காட்சிகள் (121 பக்கங்கள், )
 71. தமிழ்க் காப்பியங்கள் (343 பக்கங்கள், )
 72. தமிழ்த் தாத்தா உ. வே. சாமிநாத ஐயர் (83 பக்கங்கள், )
 73. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 1 (255 பக்கங்கள், )
 74. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 2 (251 பக்கங்கள், )
 75. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 3 (250 பக்கங்கள், )
 76. தமிழ்ப் பழமொழிகள் 4 (218 பக்கங்கள், )
 77. தமிழ்ப்பா மஞ்சரி-2 (181 பக்கங்கள், )
 78. தாமரைப் பொய்கை-சங்கநூற் காட்சிகள் (114 பக்கங்கள், )
 79. திரட்டுப் பால் (80 பக்கங்கள், )
 80. திரு அம்மானை (174 பக்கங்கள், )
 81. திருக்குறள் விளக்கு (50 பக்கங்கள், )
 82. திருக்கோலம் (226 பக்கங்கள், )
 83. திருமுருகாற்றுப்படை விளக்கம் (458 பக்கங்கள், )
 84. திருமுருகாற்றுப்படை-பொழிப்புரை (38 பக்கங்கள், )
 85. திருவெம்பாவை (102 பக்கங்கள், )
 86. தெய்வப் பாடல்கள் (205 பக்கங்கள், )
 87. தேன்பாகு (67 பக்கங்கள், )
 88. தேவாரம்-ஏழாம் திருமுறை (297 பக்கங்கள், )
 89. நல்ல சேனாபதி (121 பக்கங்கள், )
 90. நல்ல பிள்ளையார் (75 பக்கங்கள், )
 91. நவக்கிரகம் (88 பக்கங்கள், )
 92. நாடோடி இலக்கியம் (177 பக்கங்கள், )
 93. நாம் அறிந்த கி-வா-ஜ (481 பக்கங்கள், )
 94. நாயன்மார் கதை-1 (143 பக்கங்கள், )
 95. நாயன்மார் கதை-2 (105 பக்கங்கள், )
 96. நாயன்மார் கதை-3 (102 பக்கங்கள், )
 97. நாயன்மார் கதை-4 (97 பக்கங்கள், )
 98. நாலு பழங்கள் (59 பக்கங்கள், )
 99. பயப்படாதீர்கள் கி. வா. ஜ. (141 பக்கங்கள், )
 100. பல கதம்பம் (402 பக்கங்கள், )
 101. பல்வகைப் பாடல்கள் (123 பக்கங்கள், )
 102. பவள மல்லிகை (135 பக்கங்கள், )
 103. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் (98 பக்கங்கள், )
 104. பாரி வேள் (105 பக்கங்கள், )
 105. பாற்கடல் (சிறுகதைகள்) (87 பக்கங்கள், )
 106. பிடியும் களிறும் -சங்கநூற் காட்சிகள் (124 பக்கங்கள், )
 107. பின்னு செஞ்சடை (95 பக்கங்கள், )
 108. புகழ் மாலை (122 பக்கங்கள், )
 109. புது டயரி (223 பக்கங்கள், )
 110. புது மெருகு (133 பக்கங்கள், )
 111. புது வெள்ளம்-சங்கநூற் காட்சிகள் (129 பக்கங்கள், )
 112. பெரிய புராண விளக்கம்-1 (340 பக்கங்கள், )
 113. பெரிய புராண விளக்கம்-10 (361 பக்கங்கள், )
 114. பெரிய புராண விளக்கம்-2 (489 பக்கங்கள், )
 115. பெரிய புராண விளக்கம்-4 (425 பக்கங்கள், )
 116. பெரிய புராண விளக்கம்-5 (568 பக்கங்கள், )
 117. பெரிய புராண விளக்கம்-6 (397 பக்கங்கள், )
 118. பெரிய புராண விளக்கம்-7 (319 பக்கங்கள், )
 119. பெரிய புராண விளக்கம்-8 (259 பக்கங்கள், )
 120. பெரிய புராண விளக்கம்-9 (325 பக்கங்கள், )
 121. பெரும் பெயர் முருகன் (167 பக்கங்கள், )
 122. பேசாத நாள் (99 பக்கங்கள், )
 123. பேசாத பேச்சு (149 பக்கங்கள், )
 124. பொருநர் ஆற்றுப்படை விளக்கம் (112 பக்கங்கள், )
 125. மச்சுவீடு (94 பக்கங்கள், )
 126. மனை விளக்கு-சங்கநூற் காட்சிகள் (104 பக்கங்கள், )
 127. மலையருவி-நாடோடிப் பாடல்கள் (464 பக்கங்கள், )
 128. மாலை பூண்ட மலர் (207 பக்கங்கள், )
 129. முந்நீர் விழா (121 பக்கங்கள், )
 130. முருகன் அந்தாதி (47 பக்கங்கள், )
 131. முல்லை மணம் (146 பக்கங்கள், )
 132. மூன்று தலைமுறை (55 பக்கங்கள், )
 133. மேகமண்டலம் (129 பக்கங்கள், )
 134. வளைச் செட்டி (சிறுகதைகள்) (163 பக்கங்கள், )
 135. வழிகாட்டி (219 பக்கங்கள், )
 136. வாருங்கள் பார்க்கலாம் (380 பக்கங்கள், )
 137. வாழும் தமிழ் (233 பக்கங்கள், )
 138. வாழ்க்கைச் சுழல் (169 பக்கங்கள், )
 139. விடையவன் விடைகள் (179 பக்கங்கள், )
 140. விளையும் பயிர் (48 பக்கங்கள், )
 141. வீரர் உலகம் (161 பக்கங்கள், )