ஆசிரியர்:புலவர் கா. கோவிந்தன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. இலக்கியங்கண்ட காவலர்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. என் தமிழ்ப்பணி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. கலிங்கம் கண்ட காவலர்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. மருதநில மங்கை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 7. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அடுநெய் ஆவுதி (122 பக்கங்கள், )
 2. ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு (276 பக்கங்கள், )
 3. இலக்கிய வளர்ச்சி (125 பக்கங்கள், )
 4. இலக்கியங்கண்ட காவலர் (123 பக்கங்கள், )
 5. இலக்கியப் புதையல்-1 நற்றிணை விருந்து (252 பக்கங்கள், )
 6. என் தமிழ்ப்பணி (143 பக்கங்கள், )
 7. கலிங்கம் கண்ட காவலர் (147 பக்கங்கள், )
 8. கழுமலப்போர் (93 பக்கங்கள், )
 9. காலந்தோறும் தமிழகம் (183 பக்கங்கள், )
 10. காவிரி (கட்டுரைகள்) (180 பக்கங்கள், )
 11. குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையா-சட்டமன்ற உரிமையா (50 பக்கங்கள், )
 12. குறிஞ்சிக் குமரி (243 பக்கங்கள், )
 13. குறுந்தொகைக் கோவை (217 பக்கங்கள், )
 14. சங்ககால அரசர் வரிசை-சேரர்-சோழர்-பாண்டியர் (379 பக்கங்கள், )
 15. சங்ககால அரசர் வரிசை-திரையன்-29-7வகை (133 பக்கங்கள், )
 16. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-அகுதை-44புலவர் (125 பக்கங்கள், )
 17. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-அதியன் விண்ணத்தனார்-65புலவர்கள் (200 பக்கங்கள், )
 18. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-உறுப்பாலும் சிறப்பாலும் (115 பக்கங்கள், )
 19. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-உவமையாற் பெயர் பெற்றோர் (133 பக்கங்கள், )
 20. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-ஔவையார் (129 பக்கங்கள், )
 21. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-கபிலர் (124 பக்கங்கள், )
 22. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-காவல பாவலர்கள் (132 பக்கங்கள், )
 23. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-கிழார்ப் பெயர்பெற்றோர் (156 பக்கங்கள், )
 24. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-குட்டுவன் கண்ணனார்-80புலவர் (174 பக்கங்கள், )
 25. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-நக்கீரர் (109 பக்கங்கள், )
 26. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பரணர் (124 பக்கங்கள், )
 27. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பெண்பாற் புலவர் (119 பக்கங்கள், )
 28. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பேயனார்-39புலவர் (169 பக்கங்கள், )
 29. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-1 (114 பக்கங்கள், )
 30. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-2 (105 பக்கங்கள், )
 31. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-3 (111 பக்கங்கள், )
 32. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-வணிகறிற் புலவர் (112 பக்கங்கள், )
 33. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-வள்ளல்கள் (107 பக்கங்கள், )
 34. சாத்தன் கதைகள் (114 பக்கங்கள், )
 35. சிலம்பொலி (130 பக்கங்கள், )
 36. தமிழக வரலாறு கோசர்கள் (193 பக்கங்கள், )
 37. தமிழக வரலாறு-கரிகாற்பெருவளத்தான் (175 பக்கங்கள், )
 38. தமிழக வரலாறு-சங்ககாலம்-அரசர்கள் (219 பக்கங்கள், )
 39. தமிழகத்தில் கோசர்கள் (103 பக்கங்கள், )
 40. தமிழர் தளபதிகள் (151 பக்கங்கள், )
 41. தமிழர் தோற்றமும் பரவலும் (190 பக்கங்கள், )
 42. தமிழர் வரலாறு (கா.கோவிந்தன்) (495 பக்கங்கள், )
 43. தமிழர் வரலாறு 1, பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார் (566 பக்கங்கள், )
 44. தமிழர் வரலாறு 2, பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார் (554 பக்கங்கள், )
 45. திருமாவளவன் (149 பக்கங்கள், )
 46. நெடுநல்வாடை-மனையுறை புறாக்கள் (136 பக்கங்கள், )
 47. நெய்தற் கன்னி (291 பக்கங்கள், )
 48. பண்டைத் தமிழர் போர் நெறி (308 பக்கங்கள், )
 49. பதிற்றுப்பத்து-கமழ் குரல் துழாய் (100 பக்கங்கள், )
 50. பதிற்றுப்பத்து-சுடர்வீ வேங்கை (114 பக்கங்கள், )
 51. பதிற்றுப்பத்து-புலா அம்பாசறை (131 பக்கங்கள், )
 52. பாலைச்செல்வி (260 பக்கங்கள், )
 53. புண் உமிழ் குருதி (117 பக்கங்கள், )
 54. பெரும்பாணாற்றுப்படை-விளக்கவுரை (223 பக்கங்கள், )
 55. மருதநில மங்கை (243 பக்கங்கள், )
 56. மாதரார் தொழுதேத்தும் மாண்புடையாள் (154 பக்கங்கள், )
 57. முல்லை (முல்லைப்பாட்டு விளக்கம்) (118 பக்கங்கள், )
 58. முல்லைக்கொடி (195 பக்கங்கள், )
 59. வஞ்சி மூதூர் (136 பக்கங்கள், )
 60. வடு அடுநுண் அயிர் (107 பக்கங்கள், )
 61. வள்ளுவர் சொல்லாட்சி மாட்சி (133 பக்கங்கள், )