உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்/இசை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

53. இசை

இசையுணர்ச்சி இல்லாதவனும், இன்னிசையால் இதயம் இளகாதவனும் துரோகம், தந்திரம், திருட்டு முதலியன செய்யத் தகுந்தவர்.

-ஷேக்ஸ்பியர்

அளவு கடந்து அனுபவித்தாலும் சன்மார்க்க உணர்ச்சிக்கும் சமய உணர்ச்சிக்கும் கேடு உண்டாக்காத புலனுகர்ச்சி இசையொன்றே.

-அடிஸன்

அழகான உடையும் சத்தான உணவும் நல்ல இசையும் வாழ்வின் ஊற்றாகவும் அறத்தின் சாதனமாகவும் ஆக்கப் பெற்றவை. ஆனால் சாத்தான் அவற்றைக் குற்றம், அலங்கோலம், மரணம் ஆகியவற்றின் சாதனங்களாகச் செய்துவிடுகிறான்.

-ரஸ்கின்

இசை மக்கள் அறிந்த மகத்தான நன்மை. உலகில் காணும் சார்க்கம் முழுவதும் அதுவே.

-அடிஸன்

மனிதனுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும் பொது உடைமையாகவுள்ள கலை இசையே.

- ரிக்டர்

இசையே ஏழைகளின் கலா சொர்க்கம்.

-எமர்ஸன்

இசையே ஏதேதோ பேசுகிறாய். இதுவரை நான் கண்டதுமில்லை, இனிமேல் காணப்போவதுமில்லை.

- ரிக்டர்

★ ★ ★