குடும்பப் பழமொழிகள்/உடற் குறைகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

உடற்குறைகள்

முடவன் ஒவ்வோர் அடியிலும் தடுக்கி விழுவான்.
- இந்தியா
குருடனை விருந்துக்கு அழைத்தால், இரண்டு விருந்தினர்கள் வருவார்கள்.
-( , , )
ஒடிந்த கையைச் சட்டைக்குள் மறைத்துக்கொள்.
-சீனா
குருட்டுப் பூனை செத்த எலியைத்தான் பிடிக்கும்.
-( , , )

குருடன் பார்க்க முடியவில்லை என்பதால், வானத்தின் நீல நிறம் குறைந்து விடுவதில்லை.

-டென்மார்க்
குருடனும் சில சமயங்களில் தானியத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறான்.
-ஃபிரான்ஸ்
குருடன் கொடி பிடித்துச் சென்றால், அவன் பின்னால் செல்பவர்களுக்கு ஆபத்துத்தான்.
-( , , )
சூரியனையே பார்க்க முடியாதவன் குருடன்தான்.
- இதாலி
மனம் வேறிடத்தில் இருந்தால், (எல்லோருக்குமே) கண்கள் குருடுதான்.
-லத்தீன்
குருடர்களின் நடுவில் நீங்களும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள்.
- துருக்கி
தீமையைப் பார்ப்பதைவிட, குருடாயிருப்பது மேல்.
-இங்கிலாந்து
கல்லும் வயிரமும் குருடனுக்கு ஒன்றுதான்.
-( , , )

கூனனுக்குத் தன் கூனல் தெரியாது, பக்கத்திலிருப்பவன் கூனலையே பார்ப்பான்.

- இங்கிலாந்து
திகைத்து நிற்பவனை விட நொண்டி விரைவாக வந்து விடுவான்.
-( , , )
கூனன் தன் கூனலையும் சுமக்க வேண்டியிருக்கிறது.
-யூதர்

நொண்டி வரும்வரை நாமும் காத்திருக்க வேண்டும்.

- ஃபிரான்ஸ்