குடும்பப் பழமொழிகள்/முதுமை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

முதுமை

வீடு 'போ, போ' என்கிறது. 'காடு வா, வா' என்கிறது.
- தமிழ்நாடு
வயது முதிர்ந்த மனிதன் எலும்புகள் நிறைந்த மெத்தை போன்றவன்.
- இங்கிலாந்து
வயது ஆக ஆக அறிவும் பெருகும், மடமையும் பெருகும்.
-( , , )
ஆலோசனைக்கு முதியோர், போருக்கு இளைஞர்.
-( , , )
முதுமையில் யோசிக்கவேண்டும், இளமையில் செயல் புரிய வேண்டும்.
-( , , )
காதலைப்போல, வயதையும் மறைக்க முடியாது.
-( , , )
மனிதனையும் விலங்கையும் அடக்கி விடுபவை வயதும், விவாகமும்.
-( , , )
வயது கூடக் கூட, கல்லறை நெருங்கி வருகிறது.
-( , , )
முதுமையில் இளமையை விரும்புவோர் இளமையில் முதியவராயிருக்க வேண்டும்.
-( , , )
முதுமையே ஒரு நோய்.
-( , , )
வயோதிகம் நோய்கள் சேரும் துறைமுகம்.
-( , , )
மரணத்தைவிட அஞ்சத்தக்கது முதுமை.
-( , , )

முதுமை உள்ளே வந்தால், புத்தி வெளியே போய்விடும்.

-ஷேக்ஸ்பியர்

ஆகக்கூடிய வயதுடையவனும் இறந்துதான் போனான்.

-அயர்லந்து
வழித்துணைக்கு முதுமை ஏற்றதன்று.
- டென்மார்க்
இதயம் எவ்வளவு முதுமையோ, அவ்வளவே ஒருவனுடைய முதுமை.
-ஃபிரான்ஸ்
பெண்டிர்க்கு நரகம் முதுமை. முதுமையால், முகத்தைக் காட்டிலும், மனத்திலே அதிகச் சுருக்கங்கள் விழும்.
-மான்டெயின்
வயதானவர்களுக்குத் தூரத்துப் பார்வை அதிகம்.
- ஜெர்மனி

இளையோர் அறிய மாட்டார், முதியோர் மறந்துவிடுவர்.

-( , , )
வயோதிகனைப் போல வாழ்வில் பற்றுடையவர் இல்லை.
- ஸாஃபாகிளிஸ்

கிழவர்கள் இரண்டாவது முறையாகக் குழந்தைகள்.

- கிரீஸ்
புறாவின் இளமையினும் கழுகின் முதுமை மேலானது.
-( , , )
இளமை ரோஜா மாலை, முதுமை முள் மகுடம்.
-யூதர்
இளமையில் தேவன், முதுமையில் சயித்தான்.
- எராஸ்மஸ்
முதுமையும் மகிழ்ச்சியும் சேர்ந்திருத்தல் அரிது.
- ஸெனீகா
கிழவனுக்குத் தண்ணீர் இறங்கவில்லையானால், சமாதியைத் தயாரிக்கலாம்.
-ஸ்பெயின்
குழவிப் பருவத்தில் அழுகை அதிகம், வயது காலத்தில் பேச்சு அதிகம்.
-இந்தியா

வயதான பின்பு உன் குழந்தைகளுக்குப் பணிந்து நட.

-ஜப்பான்
யார் தலைமயிர்தான் நிறம் மாறாமலிருக்கும்?
-சீனா
பற்கள் விழுந்த பிறகு, நாவு மட்டும் ஆடிக்கொண்டே யிருக்கும்.
-( , , )
ஆகாத காலத்தில் கிழவர்களுக் கெல்லாம் பற்கள் விழாமலிருக்கும்.
-அரேபியா
இளமையின் நினைவு வந்தால் நெட்டுயிர்ப்புத்தான்.
-( , , )
கரடிக்கு வயதானால், அது குட்டிகளுக்கு விளையாட்டுக் கருவியாகும்.
-குர்திஸ்தானம்
கிழவிகளை நீ ஏமாற்ற முடிந்தால், சயித்தானையே நீ பிடித்து விடலாம்.
-ஐ. நாடோடிகள்
நாற்பது வயது - இளமையின் முதுமை; ஐம்பது வயது முதுமையின் இளமை.
-ஃபிரான்ஸ்
சயித்தான் தான் சாதிக்க முடியாத வேலைக்கு ஒரு கிழவியை அனுப்புவான்.
-போலந்து

வயது முதிர்ந்தவரைப் பார்த்து, உடம்பு எப்படி?' என்று

கேட்க வேண்டாம், 'இப்போது என்ன நோய்?" என்று கேட்கவும்.
-( , , )

முதியோரை மதித்தல் ஆண்டவனை மதிப்பதாகும்.

-பல்கேரியா
'மனிதன் இருமுறை குழந்தை.
-எஸ்டோனியா
கிழவருக்கு மரணம் கண் முன்னால் நிற்கும், இளைஞருக்குப் பின்புறம் நிற்கும்.
-( , , )
மனிதன் முதுமையடைகிறான், ஆனால் பிணி இளமையடைகின்றது.
-( , , )
தொட்டிலைத் தாங்குபவள் கிழவி, அவளே குழந்தையின் கைதி.
-எஸ்டோனியா
கிழட்டுப் பசுவுக்குத் தான் கன்றாயிருந்தது நினை விராது.
-( , , )
கிழவிகளையும், ஓநாய்களையும் படைத்து, இறைவன். உலகைப் பாழாக்கி விட்டான்.
-( , , )
வயது முதிர்ந்தவன் நெடு நாளைக்குக் குழந்தையாயிருப்பான்.
- ஐஸ்லந்து
தாடியில்லாதவர்களுக்குச் சுவர்க்கத்தில் இடமில்லை.
-ரஷ்யா
கிழவியும் சயித்தானும் எப்பொழுதும் கூடியே யிருப்பார்கள்.
-செர்பியா

வயதானவருக்கு அவர் கேட்கு முன்னால் கொடு.

-ஆப்பிரிகா
தாடியுள்ள வாய் பொய் சொல்லாது.
-( , , )

முதுமைக்கு அஞ்சுங்கள், அது தனியாக வருவதில்லை.

- கிரீஸ்