குடும்பப் பழமொழிகள்/கைம்பெண்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கைம்பெண்

விதவை துடுப்பில்லாத மரக்கலம்.
சீனா
நிலம் மழையில்லாமல் அழும், விதவை கணவனில்லாமல் அழுவாள்
-இந்தியா
கைம்பெண் வளர்த்த பிள்ளை மூக்குச் சரடு இல்லாத காளை.
-( , , )
பணக்காரியான விதவையின் கண்ணீர் விரைவில் உலர்ந்து விடும்.
-டென்மார்க்
விதவையை மணப்பவன் விரைவிலே முடிக்க வேண்டும்.
- இங்கிலாந்து
விதவை துக்கம் காக்கும் பொழுதே, விவாகம் செய்து கொள்.
-( , , )
விதவைகள் எப்போதும் பணக்காரிகள்.
-( , , )
பெருமையோடு ஒருத்தி ஒரு முறைதான் மனைவியா யிருக்க முடியும், ஒரு முறை தான் கைம்பெண்ணா யிருக்க முடியும்.
- ஃபிரான்ஸ்
செல்வமுள்ள கைம்பெண் ஒரு கண்ணால் அழுவாள், ஒரு கண்ணால் சிரிப்பாள்.
- போர்ச்சுகல்
அழகுள்ள விதவையை (விரைவில்) விவாகம் செய்து வைக்க வேண்டும், அல்லது புதைக்க வேண்டும், அல்லது கன்னிகா மடத்தில் அடைத்து வைக்க வேண்டும்.
-ஸ்பெயின்

விதவையின் வீட்டில் கொழுத்த சுண்டெலி இராது.

- துருக்கி
வயதான கன்னியைவிட இளமையான விதவை மேல்.
-யூதர்
கைம்பெண் கூரையில்லாத கட்டடம்.
-எஸ்டோனியா
[மனைவியில்லாதவனுக்கும் இது பொருந்தும்.)